Publications:

2017 to top
 
  • Dong Bian, Weirui Zhou, Jiuxu Deng, Yang Liu, Wenting Li, Xiao Chu, Peng Xiu, Hong Cai, Yuhui Kou, Baoguo Jiang, Yufeng Zheng, Development of magnesium-based biodegradable metals with dietary trace element germanium as orthopaedic implant applications, Acta Biomaterialia64 (2017) 421-436PDF
 
  • Yang Liu, Yuanhao Wu, Dong Bian, Shuang Gao, Sander Leeflang, Hui Guo, Yufeng Zheng, Jie Zhou, Study on the Mg-Li-Zn ternary alloy system with improved mechanical properties, good degradation performance and different responses to cells, Acta Biomaterialia 62 (2017) 418-433PDF
 
  • Hongtao Yang, Cong Wang, Chaoqiang Liu, Houwen Chen, Yifan Wu, Jintao Han, Zichang Jia, Wenjiao Lin, Deyuan Zhang, Wenting Li, Wei Yuan, Hui Guo, Huafang Li, Guangxin Yang, Deling Kong, Donghui Zhu, Kazuki Takashima, Liqun Ruan, Jianfeng Nie, Xuan Li, Yufeng Zheng, Evolution of the degradation mechanism of pure zinc stent in the one year study of rabbit abdominal aorta model, Biomaterials, 145 (2017) 92-105PDF
 
  • X.N. Gu, H.M. Guo, F. Wang, Y. Lu, W.T. Lin, J. Li, Y.F. Zheng, Y.B. Fan, Degradation, hemolysis, and cytotoxicity of silane coatings on biodegradable magnesium alloy, Materials Letters193 (2017) 266-269PDF
 
  • Y.X. Tong, K.P. Hu, F. Chen, B. Tian, L. Li, Y.F. Zheng, Multiple-stage transformation behavior of Ti49.2Ni50.8 alloy with different initial microstructure processed by equal channel angular pressing, Intermetallics 85 (2017) 163-169PDF
 
  • Qiuyue Yang, Wei Yuan, Xiangmei Liu, Yufeng Zheng, Zhenduo Cui, Xianjin Yang, Haobo Pan, Shuilin Wu, Atomic layer deposited ZrO2 nanofilm on Mg-Sr alloy for enhanced corrosion resistance and biocompatibility, Acta Biomaterialia 58 (2017) 515-526PDF
 
  • Zhen Zhen, Yufeng Zheng, Zigang Ge, Chen Lai, Tingfei Xi, Biological effect and molecular mechanism study of biomaterials based on proteomic research, Journal of Materials Science & Technology 33 (2017) 607-615PDF
 
  • Donghui Zhu, Yingchao Su, Marcus L. Young, Jun Ma, Yufeng Zheng, and Liping Tang, Biological Responses and Mechanisms of Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells to Zn and Mg Biomaterials, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9(33), pp 27453-27461PDF
 
  • Peng Xiu, Zhaojun Jia, Jia Lv, Chuan Yi, Hong Cai, Chunli Song, Huijie Leng, Yufeng Zheng, Zhongjun Liu, Yan Cheng Hierarchical Micropore/Nanorod Apatite Hybrids In-Situ Grown from 3-D Printed Macroporous Ti6Al4V Implants with Improved Bioactivity and Osseointegration, Journal of Materials Science & Technology 33 (2017) 179–186PDF
 
  • Hoi Man Wong, Ying Zhao, Frankie K. L. Leung, Tingfei Xi, Zhixiong Zhang, Yufeng Zheng, Shuilin Wu, Keith D. K. Luk, Kenneth M. C. Cheung, Paul K. Chu and Kelvin W. K. Yeung, Functionalized Polymeric Membrane with Enhanced Mechanical and Biological Properties to Control the Degradation of Magnesium Alloy, Adv. Healthcare Mater.6 (2017) 1601269PDF
 
  • Yang Liu, Yufeng Zheng and Byron Hayes, Degradable, absorbable or resorbable-what is the best grammatical modifier for an implant that is eventually absorbed by the body? Sci. China Mater.60 (2017) 377-391PDF
 
  • Jiao Liu, Yang Zheng, Yanze Bi, Yan Li, Yufeng Zheng, Improved cytocompatibility of Mg-1Ca alloy modified by Zn ion implantation and deposition, Materials Letters 205 (2017) 87–89PDF
 
  • Meng Zhou, Pan Xiong, Zhaojun Jia, Ji Tan, Yan Cheng, Xuanyong Liu, Hong Cai, Yufeng Zheng, Improved the in vitro cell compatibility and apatite formation of porous Ti6Al4V alloy with magnesium by plasma immersion ion implantation, Materials Letters 202 (2017) 9–12PDF
 
  • Y.X. Tong, K.P. Hu, F. Chen, B. Tian, L. Li, Y.F. Zheng, Multiple-stage transformation behavior of Ti49.2Ni50.8 alloy with different initial microstructure processed by equal channel angular pressing, Intermetallics85 (2017) 163-169PDF
 
  • Peng Hou, Pei Han, Changli Zhao, Hongliu Wu, Jiahua Ni, Shaoxiang Zhang, Jingyi Liu, Yuanzhuang Zhang, Haidong Xu, Pengfei Cheng, Shen Liu, Yufeng Zheng, Xiaonong Zhang & Yimin Chai, Accelerating Corrosion of Pure Magnesium Co-implanted with Titanium in Vivo. Sci. Rep. 7, 41924; doi: 10.1038/srep41924 (2017)PDF
 
  • Ming Li, Xuchen Xu, zhaojun jia, Yuying Shi, Yan Cheng and Y.F. Zheng, Rapamycin-loaded nanoporous α-Fe2O3 as an endothelial favorable and thromboresistant coating for biodegradable drug-eluting Fe stent application, J. Mater. Chem. B, 2017, 5, 1182-1194PDF
 
  • Yang Liu, Shengmin Zheng2 Nan Li, Huahu Guo, Yufeng Zheng and Jirun Peng, In vivo response of AZ31 alloy as biliary stents: a 6 months evaluation in rabbits. Sci. Rep. 7, 40184; doi: 10.1038/srep40184 (2017).PDF
 
2016 to top
 
  • Zhaojun Jia, Peng Xiu, Pan Xiong, Wenhao Zhou, Yan Cheng, Shicheng Wei, Yufeng Zheng, Tingfei Xi, Hong Cai, Zhongjun Liu, Caimei Wang, Weiping Zhang, and Zhijiang Li, Additively Manufactured Macroporous Titanium with Silver-Releasing Micro-/Nanoporous Surface for Multipurpose Infection Control and Bone Repair – A Proof of Concept, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8 (42), pp 28495–28510.PDF
 
  • Lida Hou, Zhen Li, Hong Zhao, Yu Pan, Sergey Pavlinich, Xiwei Liu, Xinlin Li, Yufeng Zheng, Li Li, Microstructure, Mechanical Properties, Corrosion Behavior and Biocompatibility of As-Extruded Biodegradable Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn Alloy, Journal of Materials Science & Technology, 32 (2016) 874-882 .PDF
 
  • Zhen Zhen, Bérengère Luthringer, Li Yang, Tingfei Xi, Yufeng Zheng, Frank Feyerabend, Regine Willumeit, Chen Lai, Zigang Ge, Proteomic profile of mouse fibroblasts exposed to pure magnesium extract Materials Science and Engineering: C, 69 (2016) 522-531.PDF
 
  • Xiwei Liu, Jianke Sun, Kejin Qiu, Yinghong Yang, Zhongjie Pu, Li Li, Yufeng Zheng, Effects of alloying elements (Ca and Sr) on microstructure, mechanical property and in vitro corrosion behavior of biodegradable Zn–1.5Mg alloy, Journal of Alloys and Compounds, 664 (2016) 444-452.PDF
 
  • H.F. Li, K.J. Qiu, F.Y. Zhou, L. Li, Y.F. Zheng. Design and development of novel antibacterial Ti-Ni-Cu shape memory alloys for biomedical application. Scientific Reports6, 37475; DOI: 10.1038/srep37475.PDF
 
  • H.F. Li, K.J. Qiu, W. Yuan, F.Y. Zhou, B.L. Wang, L. Li, Y.F. Zheng, Y.H. Liu, Screening on binary Ti alloy with excellent mechanical property and castability for dental prosthesis application, Scientific Reports6, 37428; doi: 10.1038/srep37428 (2016)PDF
 
  • Wenting Li, Nan Li, Yufeng Zheng, Guangyin Yuan, Fretting properties of biodegradable Mg-Nd-Zn-Zr alloy in air and in Hank’s solution Sci. Rep. 6, 35803; doi: 10.1038/srep35803 (2016)PDF
 
  • Zhaojun Jia, Yuying Shi, Pan Xiong, Wenhao Zhou, Yan Cheng, Yufeng Zheng, Tingfei Xi, and Shicheng Wei, From Solution to Biointerface: Graphene Self-Assemblies of Varying Lateral Sizes and Surface Properties for Biofilm Control and Osteodifferentiation, ACS Appl. Mater. Interfaces2016, 8, 17151-17165PDF
 
  • Jiadi Sun, Ye Zhu, Long Meng, Peng Chen, Tiantian Shi, Xiaoya Liu, Yufeng Zheng, Electrophoretic Deposition of Colloidal Particles on Mg with Cytocompatibility, Antibacterial Performance, and Corrosion Resistance, Acta Biomaterialia 45 (2016) 387-398PDF
 
  • Xia Li, Xiangmei Liu, Shuilin Wu, K.W.K. Yeung, Yufeng Zheng, Paul K. Chu, Design of Magnesium Alloys with Controllable Degradation for Biomedical Implants: from Bulk to Surface, Acta Biomaterialia 45 (2016) 2-30PDF
 
  • Y. Zhang, J. Xu, Y. C. Ruan, M. K. Yu, M. O'Laughlin, H. Wise, D. Chen, L. Tian, D. Shi, J. Wang, S. Chen, J. Q. Feng, D. H. Chow, X. Xie, L. Zheng, L. Huang, S. Huang, K. Leung, N. Lu, L. Zhao, H. Li, D. Zhao, X. Guo, K. Chan, F. Witte, H. C. Chan, Y. Zheng, L. Qin, Implant-derived magnesium induces local neuronal production of CGRP to improve bone-fracture healing in rats. Nature Medicine 22 (2016) 1160-1169PDF
 
  • C.Wang, H.T. Yang, X. Li, Y.F. Zheng, In Vitro Evaluation of the Feasibility of Commercial Zn Alloys as Biodegradable Metals, Journal of Materials Science & Technology32 (2016) 909-918PDF
 
  • Peng Xiu, Zhaojun Jia, Jia Lv, Chuan Yin, Yan Cheng, Ke Zhang, Chunli Song, Huijie Leng, Yufeng Zheng, Hong Cai, and Zhongjun Liu, Tailored surface treatment of 3D printed porous Ti6Al4V by micro-arc oxidation for enhanced osseointegration via optimized bone in-growth patterns and interlocked bone/implant interface. ACS Applied Materials & Interface8 (2016) 17964-17975PDF
 
  • Mei Li, Peng He, Yuanhao Wu, Yu Zhang, Hong Xia, Yufeng Zheng & Yong Han, Stimulatory effects of the degradation products from Mg-Ca-Sr alloy on the osteogenesis through regulating ERK signaling pathway, Scientific Reports6, Article number: 32323 (2016) doi:10.1038/srep32323PDF
 
  • Dong Bian, Weirui Zhou, Yang Liu, Nan Li, Yufeng Zheng, Zhili Sun, Fatigue behaviors of HP-Mg, Mg–Ca and Mg–Zn–Ca biodegradable metals in air and simulated body fluid, Acta Biomaterialia 41 (2016) 351–360PDF
 
  • Yang Liu, Shengmin Zheng, Nan Li, Huahu Guo, Yufeng Zheng, Jirun Peng, Study on the in vitro degradation behavior of pure Mg and WE43 in human bile for 60 days for future usage in biliary, Materials Letters 179 (2016) 100-103.PDF
 
  • H.F. Li, Y.F. Zheng, Recent advances in bulk metallic glasses for biomedical applications, Acta Biomater 36 (2016): 1-20.PDF
 
  • H.F. Li, F.Y. Zhou, L. Li & Y.F. Zheng, Design and development of novel MRI compatible zirconium-ruthenium alloys with ultralow magnetic susceptibility. Sci. Rep. 6, 24414; doi: 10.1038/srep24414 (2016).PDF
 
  • Rong-Chang Zeng, Lan-yue Cui, Ke Jiang, Rui Liu, Bao-Dong Zhao and Yu-Feng Zheng, In Vitro Corrosion and Cytocompatibility of a Microarc Oxidation Coating and Poly(L‑lactic acid) Composite Coating on Mg-1Li-1Ca Alloy for Orthopedic Implants, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 10014-10028PDF
 
  • Huang, T. and Zheng, Y. Uniform and accelerated degradation of pure iron patterned by Pt disc arrays. Sci. Rep. 6, 23627; doi: 10.1038/srep23627(2016).PDF
 
  • Tao Huang, Yan Cheng, Yufeng Zheng, In vitro studies on silver implanted pure iron by metal vapor vacuumarc technique, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 142 (2016) 20-29PDF
 
  • P.N. Lim, R.N. Lam, Y.F. Zheng, E.S. Thian, Magnesium-calcium/hydroxyapatite (Mg-Ca/HA) composites with enhanced bone differentiation properties for orthopedic applications, Materials Letters 172 (2016)193-197PDF
 
  • Diantao Zhang, Mohamed Osman, Li Li, Yufeng Zheng and Yunxiang Tong, Simulation and Experimental Investigation for the Homogeneity of Ti49.2Ni50.8 Alloy Processed by Equal Channel Angular Pressing, Metals 2016, 6, 45; doi:10.3390/met6030045PDF
 
  • Dian-tao ZHANG, Bao GUO, Yun-xiang TONG, Bing TIAN, Li LI, Yu-feng ZHENG, Dmitry-V GUNDEROV, Ruslan-Z VALIEV, Effect of annealing temperature on martensitic transformation of Ti49.2Ni50.8 alloy processed by equal channel angular pressing, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 26(2016) 448-455PDF
 
  • Ting Huang, ZhonghaiWang, LinaWei, Mark Kindy, Yufeng Zheng, Tingfei Xi, Bruce Z. Gao, Microelectrode Array-evaluation of Neurotoxic Effects of Magnesium as an Implantable Biomaterial, Journal of Materials Science & Technology 32 (2016) 89-96PDF
 
  • Xia Li, Zhengyang Weng, Wei Yuan, Xianzi Luo, Hoi Man Wong, Xiangmei Liu, Shuilin Wu, K.W.K. Yeung, Yufeng Zheng, Paul. K. Chu, Corrosion resistance of dicalcium phosphatedihydrate/poly(lactic-co-glycolic acid) hybrid coating on AZ31magnesium alloy, Corrosion Science 102 (2016) 209-221PDF
 
  • Y. Y. Shi, M. Li, Q. Liu, Z. J. Jia, X. C. Xu, Y. Cheng, Y. F. Zheng, Electrophoretic deposition of graphene oxide reinforced chitosan–hydroxyapatite nanocomposite coatings on Ti substrate, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, (2016) 27: 48PDF
 
  • G.C. Wang, K.P. Hu, Y.X. Tong, B. Tian, F. Chen, L. Li, Y.F. Zheng, Z.Y. Gao, Influence of Nb content on martensitic transformation and mechanical properties of TiNiCuNb shape memory alloys, Intermetallics 72 (2016) 30-35PDF
 
  • Yuanhao Wu, Guanping He, Yu Zhang, Yang Liu, Mei Li, Xiaolan Wang, Nan Li, Kang Li, Guan Zheng, Yufeng Zheng, Qingshui Yin, Unique antitumor property of the Mg-Ca-Sr alloys with addition of Zn, Sci. Rep. 6, 21736; doi: 10.1038/srep21736 (2016)PDF
 
  • Huang T, Cheng J, Bian D, Zheng Y. 2016. Fe–Au and Fe–Ag composites as candidates for biodegradable stent materials. J Biomed Mater Res Part B 2016:104B:225-240PDF
 
  • Xiwei Liu, Jianke Sun, Feiyu Zhou, Yinghong Yang, Rencao Chang, Kejin Qiu, Zhongjie Pu, Li Li, Yufeng Zheng, Micro-alloying with Mn in Zn–Mg alloy for future biodegradable metals application, Materials & Design 85 (2016)PDF
 
  • Pengfei Cheng, Pei Han, Changli Zhao, Shaoxiang Zhang, Hongliu Wu, Jiahua Ni, Peng Hou, Yuanzhuang Zhang, Jingyi Liu, Haidong Xu, Shen Liu, Xiaonong Zhang, Yufeng Zheng, Yimin Chai, High-purity magnesium interference screws promote fibrocartilaginous entheses regeneration in the anterior cruciate ligament reconstruction rabbit model via accumulation of BMP-2 and VEGF, Biomaterials 81 (2016) 14-26PDF
 
  • B. Tian, Z.G. Cheng, Y.X. Tong, L. Li, Y.F. Zheng, Q.Z. Li, Effect of enhanced interfacial reaction on the microstructure, phase transformation and mechanical property of Ni-Mn-Ga particles/Mg composites, Materials & Design 82 (2015) 77–83PDF
 
  • Zhaojun Jia, Peng Xiu, Ming Li, Xuchen Xu, Yuying Shi, Yan Cheng, Shicheng Wei, Yufeng Zheng, Tingfei Xi, Hong Cai, Zhongjun Liu, Bioinspired anchoring AgNPs onto micro-nanoporous TiO2 orthopedic coatings: Trap-killing of bacteria, surface-regulated osteoblast functions and host responses, Biomaterials 75 (2016) 203-222PDF
 
  • Huafang Li, Ying Cong, Yufeng Zheng ,Lishan Cui, In vitro investigation of NiTiW shape memory alloy as potential biomaterial with enhanced radiopacity, Materials Science and Engineering C, 60 (2016) 554-559PDF
 
  • Xiwei Liu, Jianke Sun, Yinghong Yang, Feiyu Zhou, Zhongjie Pu, Li Li and Yufeng Zheng, Microstructure, mechanical properties, in vitro degradation behavior and hemocompatibility of novel Zn-Mg-Sr alloys as biodegradable metals, Materials Letters, 162 (2016) 242–245PDF
 
2015 to top
 
  • K.J. Qiu, Y. Liu, F.Y. Zhou, B.L. Wang, L. Li, Y.F. Zheng, Y.H. Liu, Microstructure, mechanical properties, castability and in vitro biocompatibility of Ti-Bi alloys developed for dental applications, Acta Biomaterialia 15 (2015) 254-265PDF
 
  • Zhaojun Jia, Ming Li, Peng Xiu, Xuchen Xu, Yan Cheng, Yufeng Zheng, Tingfei Xi, Shicheng Wei, Zhongjun Liu, A novel cytocompatible, hierarchical porous Ti6Al4V scaffold with immobilized silver nanoparticles, Materials Letters, 157 (2015) 143-146PDF
 
  • Xiwei Liu, Jianke Sun, Yinghong Yang, Zhongjie Pu and Yufeng Zheng, In vitro investigation of ultra-pure Zn and its mini-tube as potential bioabsorbable stent material, Materials Letters, 161 (2015) 53-56PDF
 
  • Jiadi Sun, Ye Zhu, Long Meng, Tiantian Shi, Xiaoya Liu, Yufeng Zheng, A Biodegradable Coating Based on Self-Assembled Hybrid Nanoparticles to Control the Performance of Magnesium, Macromol. Chem. Phys. 2015, 216, 1952-1962PDF
 
  • Guanping He, Yuanhao Wu, Yu Zhang, Ye Zhu, Yang Liu, Nan Li, Mei Li, Guan Zheng, Baohua He, Qingshui Yin, Yufeng Zheng, and Chuanbin Mao, Addition of Zn to the ternary Mg–Ca–Sr alloys significantly improves their antibacterial properties, J. Mater. Chem. B, 3 (2015) 6676-6689PDF
 
  • Pei Han, Pengfei Cheng, Shaoxiang Zhang, Changli Zhao, Jiahua Ni, Yuanzhuang Zhang, Wanrun Zhong, Peng Hou, Xiaonong Zhang, Yufeng Zheng, Yimin Chai, In vitro and in vivo studies on the degradation of high-purity Mg (99.99wt.%) screw with femoral intracondylar fractured rabbit model. Biomaterials 64 (2015) 57-69PDF
 
  • Huafang Li, Hongtao Yang, Yufeng Zheng, Feiyu Zhou, Kejin Qiu, Xiang Wang, Design and characterizations of novel biodegradable ternary Zn-based alloys with IIA nutrient alloying elements Mg, Ca and Sr, Materials & Design 83 (2015) 95-102PDF
 
  • Yang Liu, Dong Bian, Yuanhao Wu, Nan Li, Kejin Qiu, Yufeng Zheng,Yong Han, Influence of biocompatible metal ions (Ag, Fe, Y) on the surface chemistry, corrosion behavior and cytocompatibility of Mg–1Ca alloy treated with MEVVA, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces133 (2015) 99-107PDF
 
  • Jiali Wang, Frank Witte, Tingfei Xi, Yufeng Zheng, Ke Yang, Yuansheng Yang, Dewei Zhao , Jian Meng, Yangde Li, Weirong Li, Kaiming Chan, Ling Qin, Recommendation for modifying current cytotoxicity testing standards for biodegradable magnesium-based materials, Acta Biomaterialia 21 (2015) 237-249PDF
 
  • Wenjiao Lin, Gui Zhang, Ping Cao, Deyuan Zhang, Yufeng Zheng, Rangxiu Wu, Li Qin, Geqi Wang and Taoyuan Wen, Cytotoxicity and its test methodology for a bioabsorbable nitrided iron stent, J Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater, 103B (2015) 764–776PDF
 
  • Hui-min Zhou, Tian-feng Du, Ya Shen, Zhe-jun Wang, Yu-feng Zheng, Markus Haapasalo, In Vitro Cytotoxicity of Calcium Silicate–containing Endodontic Sealers, Journal of Endodontics 41(2015)56-61PDF
 
  • J.L. Xu, L.Z. Bao, A.H. Liu, X.F. Jin, J.M. Luo, Z.C. Zhong, Y.F. Zheng, Effect of pore sizes on the microstructure and properties of the biomedical porous NiTi alloys prepared by microwave sintering, Journal of Alloys and Compounds, 645 (2015) 137-142PDF
 
  • H. F. Li, X. H. Xie, Y. F. Zheng, Y. Cong, F. Y. Zhou, K. J. Qiu, X. Wang, S. H. Chen, L. Huang, L. Tian and L. Qin, Development of biodegradable Zn-1X binary alloys with nutrient alloying elements Mg, Ca and Sr, Scientific Reports5, 10719; doi: 10.1038/srep10719 (2015).PDF
 
  • B. Tian, R. Ji, Y.X. Tong, L. Li, Y.F. Zheng, Microstructure, phase transformation and mechanical property of Nb-doped Ni-Mn-Ga alloys, Intermetallics 64 (2015) 37-43PDF
 
  • Y. Wang, Y.F. Zheng, Y.X. Tong, B. Tian, F. Chen, L. Li, Microstructure and martensitic transformation of TiNiNbB shape memory alloys, Intermetallics 64 (2015) 32-36PDF
 
  • Jiadi Sun, Ye Zhu, Long Meng, Wei Wei, Yang Li, Xiaoya Liu and Yufeng Zheng, Controlled release and corrosion protection from self-assembled colloidal particles electrodeposited onto magnesium alloys, J. Mater. Chem. B, 3(2015) 1667-1676PDF
 
  • B. Tian, Y.X. Tong, F. Chen, L. Li, Y.F. Zheng, Effect of aging and ball milling on the phase transformation of Ni50Mn25Ga17Cu8-xZrx alloys, Intermetallics 58 (2015) 56-61PDF
 
  • J. Cheng, T. Huang, Y.F. Zheng, Uniform and accelerated degradation of pure iron after coating with patterned Au array disc films, Materials Science and Engineering C 48 (2015) 679–687PDF
 
  • Elmar Willbold, Xuenan Gu, Devon Albert, Katharina Kalla, Katharina Bobe, Maria Brauneis, Carla Janning, Jens Nellesen, Wolfgang Czayka, Wolfgang Tillmann, Yufeng Zheng, Frank Witte, Effect of the addition of low rare earth elements (lanthanum, neodymium, cerium) on the biodegradation and biocompatibility of magnesium, Acta Biomaterialia 11 (2015) 554-562PDF
 
  • J.L. Xu, L.Z. Bao, A.H. Liu, X.J. Jin, Y.X. Tong, J.M. Luo, Z.C. Zhong, Y.F. Zheng, Microstructure, mechanical properties and superelasticity of biomedical porous NiTi alloy prepared by microwave sintering, Materials Science and Engineering C 46 (2015) 387-393PDF
 
  • Zhen, Z., Liu, X., Huang, T., Xi, T., Zheng, Y., Hemolysis and cytotoxicity mechanisms of biodegradable magnesium and its alloys, Materials Science and Engineering C , 46 (2015) 202-206PDF
 
  • X. Hu, Y.F. Zheng, Y.X. Tong, F. Chen, B. Tian, H.M. Zhou, L. Li, High damping capacity in a wide temperature range of a compositionally graded TiNi alloy prepared by electroplating and diffusion annealing, Materials Science & Engineering A 623 (2015) 1-3PDF
 
2014 to top
 
  • Jiadi Sun, Xiaoya Liu, Long Meng, Wei Wei, and Yufeng Zheng, One-Step Electrodeposition of Self-Assembled Colloidal Particles: A Novel Strategy for Biomedical Coating, Langmuir 30 (2014) 11002−11010PDF
 
  • Lili Xue, Xili Lu, Huan Wei, Ping Long, Jina Xu, Yufeng Zheng, Bio-inspired self-cleaning PAAS hydrogel released coating for marine antifouling, Journal of Colloid and Interface Science 421 (2014) 178–183PDF
 
  • Jiali Wang, Frank Witte, Tingfei Xi, Yufeng Zheng, Ke Yang, Yuansheng Yang, Dewei Zhao, Jiang Meng, Yangde Li, Weirong Li, Ling Qin, Recommendation for modification of current cytotoxicity testing standards for biodegradable magnesium materials, European Cells and Materials Vol. 28. Suppl. 3, 2014 (page 88)PDF
 
  • Z. Zhen, L. Yang, T. F. Xi, Y. F. Zheng, Proteomics study of mouse fibroblasts exposed to biodegradable pure magnesium, European Cells and Materials Vol. 28. Suppl. 3, 2014 (page 62)PDF
 
  • Y. H. Wu, N. Li, Y. Liu,Y. F. Zheng, P. He, M. Li, Y. Zhang, In vitro study on biodegradable Mg-1Ca-2Sr-XZn (X=2, 4, 6) alloys, European Cells and Materials Vol. 28. Suppl. 3, 2014 (page 50)PDF
 
  • M. Zhou, N. Li, Y.F. Zheng, L.Q. Ruan, In vitro study on the modified ZK60 alloy with the addition of 0.2wt.% Ca, European Cells and Materials Vol. 28. Suppl. 3, 2014 (page 48)PDF
 
  • N. Li, S.M. Zheng, J.R. Peng, Y.F. Zheng, L.Q. Ruan, In vitro degradation of pure magnesium and WE43 alloy in human bile, European Cells and Materials Vol. 28. Suppl. 3, 2014 (page 21)PDF
 
  • H.T. Yang, Z.H. Wang, H.F. Li, Y.F. Zheng, Y.W. Li and R. Li, In vitro study on novel Zn-ZnO composites with tunable degradation rate, European Cells and Materials Vol. 28. Suppl. 3, 2014 (page 5)PDF
 
  • Heyu Li, Tong Wu, Yufeng Zheng, Hany El-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Xiumei Mo Fabrication and characterization of Mg/P(LLA-CL)-blended nanofiber scaffold, Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 25 (2014): 1013-1027PDF
 
  • Richard Harrison, Diana Maradze, Simon Lyons, Yufeng Zheng, Yang Liu, Corrosion of magnesium and magnesium–calcium alloy in biologically-simulated environment, Progress in Natural Science: Materials International, 24 (2014) 539-546PDF
 
  • Rongchang Zeng, Weichen Qi, Fen Zhang, Hongzhi Cui, Yufeng Zheng, In vitro corrosion of Mg–1.21Li–1.12Ca–1Y alloy, Progress in Natural Science: Materials International, 24 (2014) 492-499PDF
 
  • Hongliu Wu, Ruopeng Zhang, Xiao Li, Jiahua Ni, Changli Zhao, Yang Song, Jiawei Wang, Shaoxiang Zhang, Yufeng Zheng, Xiaonong Zhang, Doping inorganic ions to regulate bioactivity of Ca–P coating on bioabsorbable high purity magnesium, Progress in Natural Science: Materials International, 24 (2014) 479-485PDF
 
  • Lida Hou, Zhen Li, Yu Pan, Li Du, Xinlin Li, Yufeng Zheng, Li Li, In vitro and in vivo studies on biodegradable magnesium alloy, Progress in Natural Science: Materials International, 24 (2014) 466-471PDF
 
  • Xuchen Xu, Ming Li, Qian Liu, Zhaojun Jia, Yuying Shi, Yan Cheng, Yufeng Zheng, L.Q. Ruan, Facile immobilization of heparin on bioabsorbable iron via mussel adhesive protein (MAPs), Progress in Natural Science: Materials International, 24 (2014) 458-465PDF
 
  • Yana Dou, Ayeesha Mujeeb, Yufeng Zheng, Zigang Ge, Optimization of dual effects of Mg-1Ca alloys on the behavior of chondrocytes and osteoblasts in vitro, Progress in Natural Science: Materials International, 24 (2014) 433-440PDF
 
  • Huafang Li, Yufeng Zheng, Ling Qin, Progress of biodegradable metals, Progress in Natural Science: Materials International, 24 (2014) 414-422PDF
 
  • Yana Dou, Nan Li, Yufeng Zheng, Zigang Ge, Effects of fluctuant magnesium concentration on phenotype of the primary chondrocytes, J Biomed Mater Res Part A 102A(2014) 4455-4463PDF
 
  • Zhen Zhen, Tingfei Xi, Yufeng Zheng, Li Li, Lugee Li, In Vitro Study on Mg-Sn-Mn Alloy as Biodegradable Metals, J. Mater. Sci. Technol., 2014, 30(7), 675-685 PDF
 
  • Huafang Li, Yufeng Zheng, Y. T. Pei, J. Th. M. De Hosson, TiNi shape memory alloy coated with tungsten: a novel approach for biomedical applications, J Mater Sci: Mater Med 25 (2014) 1249-1255 PDF
 
  • J. Li, H. Mei, W. Zheng, P. Pan, X.J. Sun, F. Li, F. Guo, H.M. Zhou, J.Y. M, X.X. Xu, Y.F. Zheng, A novel hydrogen peroxide biosensor based on hemoglobin-collagen-CNTs composite nanofibers, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 118 (2014) 77-82 PDF
 
  • J. Cheng, T. Huang, Y.F. Zheng, Microstructure, mechanical property, biodegradation behavior and biocompatibility of biodegradable Fe-Fe2O3 composites, Journal of Biomedical Materials Research Part A, 102A (2014) 2277-2287PDF
 
  • P.C. Jiang, Y.F. Zheng, Y.X. Tong, F. Chen, B. Tian, L. Li, Dmitry V. Gunderov, Ruslan Z. Valiev, Transformation hysteresis and shape memory effect of an ultrafine-grained TiNiNb shape memory alloy, Intermetallics 54 (2014) 133-135PDF
 
  • Xingkai Zhang, Wei Han, Dezeng Fan, YufengZheng, Electroless iron plating on pure magnesium for biomedical applications, Materials Letters 130 (2014)154-156PDF
 
  • Bing Tian, Feng Chen, Yunxiang Tong, Li Li, Yufeng Zheng, Magnetic field induced strain and damping behavior of Ni–Mn–Ga particles/epoxy resin composite, Journal of Alloys and Compounds 604 (2014) 137-141PDF
 
  • Bing Tian, Feng Chen, Yunxiang Tong, Li Li, Yufeng Zheng, Qizhen Li, Fracture behavior and structural transition of Ni46Mn33Ga17Cu4-xZrx alloys, Materials Science & Engineering A 607 (2014) 95-101PDF
 
  • F.Y. Zhou, K.J. Qiu, D. Bian, Y.F. Zheng, J.P. Lin, A comparative in vitro study on biomedical Zr–2.5X (X=Nb, Sn) alloys, Journal of Materials Science & Technology, 30 (2014) 299-306PDF
 
  • W. Zheng, J.Y. Ma, F. Guo, J. Li, H.M. Zhou, X.X. Xu, L. Li and Y.F. Zheng, A novel biofuel cell based on electrospun collagen-carbon nanotube nanofibres, Bio-Medical Materials and Engineering 24 (2014) 229-235PDF
 
  • Y.F. Zheng, X.N. Gu and F. Witte, Biodegradable Metals, Materials Science & Engineering R: Reports, 77 (2014) 1-34PDF
 
  • Z.J. Jia, M. Li, Q. Liu, X.C. Xu, Y. Cheng, Y.F. Zheng, T.F. Xi, S.C. Wei, Micro-arc oxidization of a novel Mg–1Ca alloy in three alkaline KF electrolytes: Corrosion resistance and cytotoxicity, Applied Surface Science, 292 (2014) 1030-1039PDF
 
  • Pei Han, Moyan Tan, Shaoxiang Zhang, Weiping Ji, Jianan Li, Xiaonong Zhang, Changli Zhao, Yufeng Zheng and Yimin Chai, Shape and Site Dependent in Vivo Degradation of Mg-Zn Pins in Rabbit Femoral Condyle, International Journal of Molecular Sciences 15 (2014) 2959-2970PDF
 
  • Y.X. Tong, P.C. Jiang, F. Chen, B. Tian, L. Li, Y.F. Zheng, Dmitry V. Gunderov, Ruslan Z. Valiev, Microstructure and martensitic transformation of an ultrafine-grained TiNiNb shape memory alloy processed by equal channel angular pressing, Intermetallics, 49 (2014) 81-86PDF
 
  • Ming Li, Qian Liu, Zhaojun Jia, Xuchen Xu, Yan Cheng, Yufeng Zheng, Tingfei Xi, Shicheng Wei, Graphene oxide/hydroxyapatite composite coatings fabricated by electrophoretic nanotechnology for biological applications, Carbon, 67 (2014) 185-197PDF
 
  • F. L. Nie, Y. F. Zheng, Y. Wang, J. T. Wang, Microstructures, mechanical behavior, cellular response and haemocompatibility of bulk ultrafine-grained pure tantalum, Journal of Biomedical Materials Research: Part B - Applied Biomaterials, 102B (2014) 221-230PDF
 
  • Rong-Chang Zeng, Lu Sun, Yu-Feng Zheng, Hong-Zhi Cui, En-Hou Han, Corrosion and characterisation of dual phase Mg-Li-Ca alloy in Hank’s solution: the influence of microstructural features, Corrosion Science, 79 (2014) 69-82PDF
 
  • N. Li, Y.D. Li, Y.X. Li, Y.H. Wu, Y.F. Zheng and Y. Han, Effect of surface mechanical attrition treatment on biodegradable Mg-1Ca alloy, Materials Science and Engineering C, 35C (2014), pp. 314-321PDF
 
  • X. Wang, P. Zhang, L.H. Dong, X.L. Ma, J.T. Li, Y.F. Zheng, Microstructure and characteristics of interpenetrating β-TCP/Mg–Zn–Mn composite fabricated by suction casting, Materials and Design 54 (2014) 995–1001PDF
 
  • B. Tian, F. Chen, Y.X. Tong, L. Li, Y.F. Zheng, Q.Z. Li, Microstructure and phase transformation of Ni46Mn33Ga17Cu4−xZrx alloys, Materials Letters 116(2014)307–310PDF
 
  • Ying Zhao, Jamesh Mohammed Ibrahim, Wing Kan Li, Guosong Wu, Chenxi Wang, Yufeng Zheng, Kelvin W.K. Yeung, Paul K. Chu, Enhanced Antimicrobial Properties, Cytocompatibility, and Corrosion Resistance of Plasma-Modified Biodegradable Magnesium Alloys, Acta Biomaterialia, 10 (2014) 544-556PDF
 
  • K.J. Qiu, W.J. Lin, F.Y. Zhou, B.L. Wang, L. Li, J.P. Lin, Y.F. Zheng, Y.H. Liu, Ti–Ga binary alloys developed as potential dental materials, Materials Science and Engineering C, 34 (2014) 474-483PDF
 
  • T. Huang, J.Cheng, Y.F. Zheng, In vitro degradation and biocompatibility of Fe-Pd and Fe-Pt composites fabricated by Spark Plasma Sintering, Materials Science and Engineering C, 35 (2014) 43-53PDF
 
2013 to top
 
  • HUIMIN ZHOU, BIN PENG & YU-FENG ZHENG, An overview of the mechanical properties of nickel–titanium endodontic instruments,Endodontic Topics 2013, 29, 42–54 PDF
 
  • Zhen ZHEN, Ting-fei XI, Yu-feng ZHENG, A review on in vitro corrosion performance test of biodegradable metallic materials, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 23(2013) 2283−2293PDF
 
  • Y.X.Tong, F.Chen, B.Guo, B.Tian, L.Li, Y.F.Zheng, Dmitry V. Gunderov, Ruslan Z. Valiev, Superelasticity and its stability of an ultrafine-grained Ti49.2Ni50.8 shape memory alloy processed by equal channel angular pressing, Materials Science & Engineering A 587 (2013) 61–64PDF
 
  • X. X. Xu, M. H. Ding, J. X. Zhang, W. Zheng, L. Li and Y. F. Zheng, A novel copper/polydimethiylsiloxane nanocomposite for copper-containing intrauterine contraceptive devices, Journal of Biomedical Materials Research: Part B - Applied Biomaterials, 101B (2013) 1428-1436PDF
 
  • Hoi Man Wong, Ying Zhao, Vivian Tam, Shuilin Wu, Paul K. Chu, Yufeng Zheng, Michael Kai Tsun To, Frankie K.L. Leung, Keith D.K. Luk, Kenneth M.C. Cheung, Kelvin W.K. Yeung, In vivo stimulation of bone formation by aluminum and oxygen plasma surface-modified magnesium implants, Biomaterials 34 (2013) 9863-9876PDF
 
  • F.Y. Zhou, K.J. Qiu, H.F. Li, T. Huang, B.L. Wang, L. Li, Y.F. Zheng, Screening on binary Zr–1X (X= Ti, Nb, Mo, Cu, Au, Pd, Ag, Ru, Hf and Bi) alloys with good in vitro cytocompatibility and MRI compatibility, Acta Biomaterialia, 9 (2013) 9578-9587PDF
 
  • Hui-min Zhou, Ya Shen, Wei Zheng, Li Li, Yu-feng Zheng and Markus Haapasalo, Physical Properties of 5 Root Canal Sealers, Journal of Endodontics, 39 (2013) 1281-1286PDF
 
  • F. Chen, Y.X. Tong, B. Tian, L. Li, Y.F. Zheng, Y. Liu, Magnetic-field-induced reverse transformation in a NiCoMnSn high temperature ferromagnetic shape memory alloy, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 347 (2013) 72-74PDF
 
  • H.F. Li, X. H. Xie, K. Zhao, Y.B. Wang, Y.F. Zheng, W.H. Wang and L. Qin, In vitro and in vivo studies on biodegradable CaMgZnSrYb high entropy bulk metallic glass, Acta Biomaterialia, 9 (2013) 8561-8573PDF
 
  • W.R. Zhou, Y.F. Zheng, M.A. Leeflang and J. Zhou, Mechanical property, bio-corrosion and in vitro biocompatibility evaluations of Mg-Li-(Al)-(RE) alloys for future cardiovascular stent application, Acta Biomaterialia, 9 (2013) 8488-8498PDF
 
  • ZJ Jia, M Li, Q Liu, XC Xu, Y Cheng, YF Zheng, TF Xi, SC Wei, Inhibitor-loaded chitosan coatings on the microarc oxidized Mg-1Ca alloy, European Cells and Materials Vol. 26. Suppl. 5, 2013 (page 30)PDF
 
  • Y.F. Zheng, W.R. Zhou, L. Ruan, In vitro studies on Mg-Ge(-Ca, Zn) alloy system newly-developed for potential biomedical applications, European Cells and Materials Vol. 26. Suppl. 5, 2013 (page 37)PDF
 
  • Minzhi Zhao,  Qingsong Wang,   Wenjia Lai,   Xuyang Zhao,   Hongyan Shen,   Feilong Nie,   Yufeng Zheng,   Shicheng Wei and   Jianguo Ji, In vitro bioactivity and biocompatibility evaluation of bulk nanostructured titanium in osteoblast-like cells by quantitative proteomic analysis, J. Mater. Chem. B, 1 (2013) 1926-1938PDF
 
  • X.L. Liu, W.R. Zhou, Y.H. Wu, Y. Cheng and Y.F. Zheng, Effect of sterilization process on surface characteristics and biocompatibility of pure Mg and MgCa alloy, Materials Science and Engineering C, 33 (2013) 4144-4154 PDF
 
  • Ya Shen, Jeffrey M. Coil, Hui-min Zhou, Yu-feng Zheng and Markus Haapasalo, HyFlex nickel-titanium rotary instruments after clinical use: Metallurgical properties, International Endodontic Journal, 46 (2013) 720-729 PDF
 
  • N. Li, Y.D. Li and Y.F. Zheng, Corrosion resistance and cytotoxicity of a MgF2 coating on biomedical Mg-1Ca alloy via vacuum evaporation deposition method, Surface and Interface Analysis, 45 (2013) 1217-1222 PDF
 
  • Y. Zhou, M. Li, Y. Cheng, Y.F. Zheng, T.F. Xi, S.C. Wei, Tantalum coated NiTi alloy by PIIID for biomedical application, Surface and Coatings Technology, 228 (2013) S2-S6 PDF
 
  • A.L. Shao, Y. Cheng, Y. Zhou, M. Li, T.F. Xi, Y.F. Zheng, S.C. Wei, D.Y. Zhang, Electrochemistry properties of multilayer TiN/Ti coatings on NiTi alloy for cardiac occluder application, Surface and Coatings Technology, 228 (2013) S257-S261 PDF
 
  • M. Li, Y. Cheng, Y.F. Zheng, X. Zhang, T.F. Xi, S.C. Wei, Plasma enhanced chemical vapor deposited silicon coatings on Mg alloy for biomedical application, Surface and Coatings Technology, 228 (2013) S262-S265 PDF
 
  • Ya Shen, Hui-min Zhou, Zhejun Wang, Les Campbell, Yu-feng Zheng, and Markus Haapasalo, Phase Transformation Behavior and Mechanical Properties of Thermomechanically Treated K3XF Nickel-Titanium Instruments, Jounral of Endodontics, 39: 919–923 (2013) PDF
 
  • Le-gan HOU, Li LI, Yu-feng ZHENG, Effects of ball milling time on porous Ti−3Ag alloy and its apatite-inducing abilities, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 23(2013) 1356−1366 PDF
 
  • F. Chen, Y.X. Tong, Y.J. Huang, B. Tian, L. Li, Y.F. Zheng, Suppression of g phase in Ni38Co12Mn41Sn9 alloy by melt spinning and its effect on martensitic transformation and magnetic properties, Intermetallics 36 (2013) 81-85 PDF
 
  • Y.B. Wang, H.F. Li and Y.F. Zheng, In vitro and in vivo studies on Ti-based bulk metallic glass as potential dental implant material, Materials Science and Engineering C, 33 (2013), pp. 3489-3497 PDF
 
  • J. Cheng, B. Liu, Y.H. Wu, Y.F. Zheng, Comparative in vitro Study on Pure Metals (Fe, Mn, Mg, Zn and W) as Biodegradable Metals, Journal of Materials Science & Technology 29 (2013), pp. 619-627 PDF
 
  • Y.H. Wu, N. Li, Y.Cheng, Y. F. Zheng, Yong Han, In vitro Study on Biodegradable AZ31 Magnesium Alloy Fibers Reinforced PLGA Composite, Journal of Materials Science & Technology, 29 (2013), pp. 545-550 PDF
 
  • Nan Li, Yufeng Zheng, Novel magnesium alloys developed for biomedical application, Journal of Materials Science & Technology, 29 (2013), pp. 489-502 PDF
 
  • J. Cheng, Y.F. Zheng, In vitro study on newly-designed biodegradable Fe-X composites (X=W, CNT) prepared by Spark Plasma Sintering, Journal of Biomedical Materials Research: Part B - Applied Biomaterials, 101B (2013) 485-497 PDF
 
  • F. L. Nie, Y. F. Zheng, S. C. Wei, D. S. Wang, G. Kh. Salimgareeva, A. V. Polyakov and R. Z. Valiev, In vitro and in vivo studies on nanocrystalline Ti fabricated by equal channel angular pressing with microcrystalline CP Ti as control, Journal of Biomedical Materials Research: Part A, 101A (2013) 1694-1707 PDF
 
  • Hui-min Zhou, Ya Shen, Zhe-jun Wang, Li Li, Yu-feng Zheng, Lari Häkkinen, Markus Haapasalo, In Vitro Cytotoxicity Evaluation of a Novel Root Repair Material, Journal of Endodontics, 39 (2013) 478-483 PDF
 
  • Legan Hou, Li Li and Yufeng Zheng, Fabrication and Characterization of Porous Sintered Ti-Ag Compacts for Biomedical Application Purpose, Journal of Materials Science & Technology, (2013) 29(4), 330-338 PDF
 
  • Ming Li , Yanbo Wang , Qian Liu , Qiuhong Li , Yan Cheng , Yufeng Zheng, Tingfei Xi and Shicheng Wei, In situ synthesis and biocompatibility of nano hydroxyapatite on pristine and chitosan functionalized graphene oxide, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1(4), 475-484 PDF
 
  • F.Y. Zhou, B.L. Wang, K.J. Qiu, L. Li, J.P. Lin, H.F. Li, Y.F. Zheng, Microstructure, mechanical property, corrosion behavior and in vitro biocompatibility of Zr–Mo alloys, Journal of Biomedical Materials Research: Part B - Applied Biomaterials, 101 B (2013) 237-246 PDF
 
  • Q.Y. Wang, Y.B. Wang, J.P. Lin, Y.F. Zheng, Development and properties of Ti-In binary alloys as dental biomaterials, Materials Science and Engineering C 33 (2013) 1601-1606 PDF
 
  • Ya Shen, Hui-min Zhou, Yu-feng Zheng, Bin Peng and Markus Haapasalo, Current Challenges and Concepts of the Thermomechanical Treatment of Nickel-Titanium Instruments, Journal of Endodontics, 39 (2013) 163-172 PDF
 
  • F. Y. Zhou, B. L. Wang, K. J. Qiu, H. F. Li, L. Li and Y. F. Zheng, In vitro corrosion behavior and cellular response of thermally oxidized Zr-3Sn alloy, Applied Surface Science, 265 (2013) 878-888 PDF
 
  • X. Wang, L.H. Dong, X.L. Ma, Y.F. Zheng, Microstructure, mechanical property and corrosion behaviors of interpenetrating C/Mg-Zn-Mn composite fabricated by suction casting, Materials Science and Engineering C, 33 (2013) 618–625 PDF
 
  • Z.X. Meng, H.F. Li, Z.Z. Sun, W. Zheng, Y.F. Zheng, Fabrication of Mineralized Electrospun PLGA and PLGA/gelatin Nanofibers and Their Potential in Bone Tissue Engineering, Materials Science and Engineering C, 33 (2013) 699-706 PDF
 
  • A.D. Li, Z.Z. Sun, X.X. Xu, J.Y. Ma, W. Zheng, H.M. Zhou, L.Li and Y.F. Zheng, Electrospun Chitosan-graft-PLGA nanofibres with significantly enhanced hydrophilicity and improved mechanical property, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 102 (2013) 674-681 PDF
 
  • M. Li, Y.B. Wang, X. Zhang, Q.H. Li, Q. Liu, Y. Cheng, Y.F. Zheng, T.F. Xi, S.C. Wei, Surface Characteristics and Electrochemical Corrosion Behavior of NiTi Alloy Coated with IrO2, Materials Science and Engineering: C, 33 (2013) 15-20 PDF
 
2012 to top
 
  • Ya Shen, Jeffrey M. Coil, Hui-min Zhou, Esther Tam, Yu-feng Zheng and Markus Haapasalo, ProFile Vortex Instruments after Clinical Use: A Metallurgical Properties Study, Journal of Endodontics, 38 (2012) 1613-1617 PDF
 
  • Muhammad Iqbal Sabir, Erbao Liu, Zhen Li, Yufeng Zheng, Li Li, Magnesium Alloy Stent Expansion Behavior Simulated by Finite Element Method, Applied Mechanics and Materials, Vol. 232 (2012) pp 697-700 PDF
 
  • K.J. Qiu, B.L. Wang, F.Y. Zhou, W.J. Lin, L. Li, J.P. Lin Y.F. Zheng, Comparative in vitro study of Ti–12V–9Sn shape memory alloy with C.P. Ti and Ti–12V alloy for potential biomedical application, Journal of Materials Engineering and Performance, 21 (2012) 2695-2700 PDF
 
  • F. Chen, Y.X. Tong, X.L. Lu, B. Tian, L. Li, and Y.F. Zheng, Martensitic Transformation and Shape Memory Effect of NiCoMnSn High Temperature Shape Memory Alloy, Journal of Materials Engineering and Performance, 21 (2012) 2509-2514PDF
 
  • H. Zhao, C.Q. Liang, J.T. Liu, Y.X. Tong, F. Chen, B. Tian, L. Li, and Y.F. Zheng, Effect of Aging Treatment on Superelasticity of a Ti48.8Ni50.8V0.4 Alloy, Journal of Materials Engineering and Performance, 21 (2012) 2566-2571PDF
 
  • B. Tian, F. Chen, Y.X. Tong, L. Li, and Y.F. Zheng, Phase Transformation and Magnetic Property of Ni-Mn-Ga Powders Prepared by Dry Ball Milling, Journal of Materials Engineering and Performance, 21 (2012) 2530-2534PDF
 
  • Hui-min Zhou, Ya Shen, Wei Zheng, Li Li, Yu-feng Zheng and Markus Haapasalo, Mechanical Properties of Controlled Memory and Superelastic Nickel-Titanium Wires Used in the Manufacture of Rotary Endodontic Instruments, Journal of Endodontics, 38 (2012) 1535-1540PDF
 
  • W.J. Lin, B.L. Wang, Y.B. Wang, K.J. Qiu, F.Y. Zhou, L. Li, Y.F. Zheng, Ti-Ge binary alloy system developed as potential dental materials, Journal of Biomedical Materials Research: Part B - Applied Biomaterials, 100B: (2012) 2239–2250PDF
 
  • H.F. Li, Y.B. Wang, Y.F. Zheng, J.P. Lin, Osteoblast response on Ti- and Zr- based bulk metallic glass surfaces after sandblasting modification, Journal of Biomedical Materials Research: Part B - Applied Biomaterials, 100B (2012) 1721-1728PDF
 
  • B.B. Zhang, B.L. Wang, Li Li and Y. F. Zheng, Surface characterization and cell response of binary Ti-Ag alloys with CP Ti as control, Journal of Materials Science & Technology, 28 (2012), pp.779-784PDF
 
  • N. Li, C. Guo, Y.H. Wu, Y.F. Zheng and L.Q. Ruan, Comparative study on the corrosion behaviour of pure Mg and WE43 alloy in static, stirring and flowing Hank’s solution, Corrosion Engineering Science and Technology, 47 (2012) 346-351PDF
 
  • F. L. Nie, Y. F. Zheng, Surface chemistry of bulk nanocrystalline pure iron and electrochemistry study in gas-flow physiological saline, Journal of Biomedical Materials Research B: Appl Biomater, 100B (2012) 1404-1410PDF
 
  • Y.X. Tong, B. Guo, F. Chen, B. Tian, L. Li, Y.F. Zheng, L.W. Ma, C.Y. Chung, Two-way shape memory effect of TiNiSn alloys developed by martensitic deformation,Materials Science and Engineering A 550 (2012) 434-437PDF
 
  • Y.X. Tong, B. Guo, F. Chen, B. Tian, L. Li, Y.F. Zheng, Egor A. Prokofiev,Dmitry V. Gunderov and Ruslan Z. Valiev, Thermal cycling stability of ultrafine-grained TiNi shape memoryalloys processed by equal channel angular pressing, Scripta Materialia, 67 (2012) 1-4PDF
 
  • X.N. Gu, X.H. Xie, N. Li, Y.F. Zheng and L. Qin, In vitro and in vivo studies on a Mg-Sr binary alloy system developed as a new kind of biodegradable metal, Acta Biomaterialia 8 (2012) 2360-2374PDF
 
  • Z.X. Meng, Q.T. Zeng, Z.Z. Sun, X.X. Xu, Y.S. Wang, W. Zheng and Y.F. Zheng, Immobilizing natural macromolecule on PLGA electrospun nanofiber with surface entrapment and entrapment-graft techniques, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 94 (2012) 44-50PDF
 
  • M. Guo, X. Wang, H.M. Zhou, L. Li, F.L. Nie, Y. Cheng, Y.F. Zheng, Porous silver scaffold as potential bone implant: Fabrication, mechanical and in vitro biological properties, Materials Science and Engineering C, 32 (2012) 909-915PDF
 
  • F.Y. Zhou, B.L. Wang, K.J. Qiu, W.J. Lin, L. Li, Y.B. Wang, F. L. Nie, Y.F. Zheng, Effect of Nb content on microstructure and corrosion behaviors of Zr-Nb alloys for biomedical applications, Materials Science and Engineering C, 32 (2012) 851-857PDF
 
  • B.Guo, Y.X. Tong, F. Chen, Y.F. Zheng, L. Li and C. Y. Chung, Effect of Sn Addition on the Corrosion Behavior of Ti-Ta Alloy, Materials and Corrosion, 63 (2012) 259-263PDF
 
  • H.F. Li, Y.F. Zheng, F. Xu, J.Z. Jiang, In vitro investigation of novel Ni free Zr-based bulk metallic glasses as potential biomaterials, Materials Letters, 75 (2012) 74-76PDF
 
  • H.F. Li, K. Zhao, Y.B. Wang, Y.F. Zheng, W.H. Wang, Study on bio-corrosion and cytotoxicity of a Sr-based bulk metallic glass as potential biodegradable metal, Journal of Biomedical Materials Research B: Appl Biomater, 100B: 368–377 (2012)PDF
 
  • C.H. Ye, Y.F. Zheng, S.Q. Wang, T.F. Xi, Y.D. Li, In vitro corrosion and biocompatibility study of phytic acid modified WE43 magnesium alloy, Applied Surface Science, 258(8), pp.3420-3427 (2012)PDF
 
  • Li, M., Cheng, Y., Zheng, Y.F., Zhang, X., Xi, T.F., Wei, S.C., Surface characteristics and corrosion behaviour of WE43 magnesium alloy coated by SiC film, Applied Surface Science , 258(7) pp. 3074-3081, (2012)PDF
 
  • Y.B. Wang, H.F. Li, Y.F. Zheng, M. Li, Corrosion performances in simulated body fluids and cytotoxicity evaluation of Fe-based bulk metallic glasses, Materials Science and Engineering C, 32 (2012) 599-606PDF
 
  • X.X. Xu, F.L. Nie, Y.B. Wang, J.X. Zhang, W. Zheng, L. Li, Y.F. Zheng, Effective inhibition of the early copper ion burst release with ultra-fine grained copper and single crystal copper aimed for intrauterine device application, Acta Biomaterialia, 8 (2012) 886-896PDF
 
  • B.B. Zhang, B.L. Wang, Y.B. Wang, L. Li, Y.F. Zheng and Y. Liu, Development of Ti-Ag-Fe ternary titanium alloy for dental application, Journal of Biomedical Materials Research B: Appl Biomater, 100B:185-196 (2012)PDF
 
2011 to top
 
  • Y.F. Zhang, Y.F.Zheng and L. Qin, A comprehensive biological evaluation of ceramic nanoparticles as wear debris, Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, Vol.7, pp. 975-982 (2011)PDF
 
  • M.P. Staiger, F. Feyerabend, R. Willumeit, C.S. Sfeir, Y.F. Zheng, S. Virtanen, W.D. Müeller, A. Atrens, M. Peuster, P.N. Kumta, D. Mantovani, F. Witte, Summary of the panel discussions at the 2nd Symposium on Biodegradable Metals, Maratea, Italy, 2010, Materials Science and Engineering B, 176 (2011), pp. 1596-1599PDF
 
  • Ming Zhao, Mo Li and Yu-Feng Zheng, Assessing the shear band velocity in metallic glasses using a coupled thermo-mechanical model, Philosophical Magazine Letters, Vol.91, No.11, (2011) pp.705-712PDF
 
  • W. Jiao, H.F. Li, K. Zhao, H.Y. Bai, Y.B. Wang, Y.F. Zheng, W.H. Wang, Development of CaZn based glassy alloys as potential biodegradable bone graft substitute, Journal of Non-Crystalline Solids, Volume 357, Issues 22-23, 15 November 2011, Pages 3830-3840PDF
 
  • X.N. Gu, N. Li, Y.F. Zheng, F. Kang, J.T. Wang, In vitro study on equal channel angular pressing AZ31 magnesium alloy with and without back pressure, Materials Science and Engineering B, 176 (2011), pp. 1802-1806PDF
 
  • X.N. Gu, N. Li, Y.F. Zheng, In vitro degradation performance and biological response of Mg-Zn-Zr alloys, Materials Science and Engineering B, 176 (2011), pp. 1778-1784PDF
 
  • Ya Shen, Hui-min Zhou, Yu-feng Zheng, Les Campbell, Bin Peng and Markus Haapasalo, Metallurgical Characterization of Controlled Memory Wire Nickel-Titanium Rotary Instruments, Journal of Endodontics, 37 (2011) 1566-1571PDF
 
  •  Xiaoxue Xu, Hong Yang, Yinong Liu, Yufeng Zheng, Li Li, Yuan Ji,Xiaodong Han, Formation mechanism of novel two-dimensional single crystalline dendritic copper plates in an aqueous environment, Acta Materialia 59 (2011) 7177–7188PDF
 
  •  Y.F. Zhang, Y.F. Zheng and L. Qin, The potential bio-hazards of Wear particles in nanosize: When nanoparticles exposed in privileged sites within human body, Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 2011; 6: 563-568PDF
 
  •  X.N. Gu, X. Wang, N. Li, L. Li, Y.F. Zheng and Xigeng Miao, Microstructure and characteristics of the metal-ceramic composite (MgCa-HA/TCP) fabricated by liquid metal infiltration, Journal of Biomedical Materials Research B: Appl Biomater, 2011: 99B: 127-134PDF
 
  •  L.W. Ma, C.Y. Chung, Y.X. Tong, and Y.F. Zheng, Properties of Porous TiNbZr Shape Memory Alloy Fabricated by Mechanical Alloying and Hot Isostatic Pressing, Journal of Materials Engineering and Performance, (2011) 20:783-786PDF
 
  •  Tong Y X, Guo B, Zheng Y F, C.Y. Chung, L.W. Ma, Effects of Sn and Zr on the microstructure and mechanical properties of Ti-Ta based shape memory alloys, Journal of Materials Engineering and Performance, (2011) 20:762-766PDF
 
  •  B.B. Zhang, B.L. Wang, Y.B. Wang and Y.F. Zheng, Corrosion behavior of newly developed Ti-Ag-Fe dental alloys in neutral saline solution, Materials and Corrosion, (2011) Vol.62, No.8, pp.766-770PDF
 
  •  Y. X. Tong, C. Q. Liang, F. Chen, L. Li, Y. F. Zheng, C. Y. Chung, Effect of aging on martensitic transformation behavior of Ti48.8Ni50.8V0.4 alloy, Journal of Materials Science, (2011) 46:6432-6436PDF
 
  •  C.Y. Zheng, F.L. Nie, Y.F. Zheng, Y. Cheng, S.C. Wei, R. Z. Valiev, Enhanced biocompatibility of ultrafine-grained biomedical NiTi alloy with microporous surface, Applied Surface Science, 257 (2011) 9086-9093PDF
 
  •  Yanbo Wang, Xinhui Xie, Huafang Li, Xinluan Wang, Minzhi Zhao, Enwei Zhang, Yanjie Bai, Yufeng Zheng and Ling Qin, Study on biodegradable CaMgZn bulk metallic glass for skeletal application, Acta Biomaterialia, 7 (2011) 3196–3208PDF
 
  •  H.F. Li, Y.F. Zheng and J.P. Lin, Comparative evaluation on the in vitro biological performance of Ti45Al8.5Nb intermetallic with Ti6Al4V and Ti6Al7Nb alloys, Advanced Engineering Materials, Volume 13, Issue 5, pages B187-B193, May, 2011PDF
 
  •  Z.X. Meng, W. Zheng, M.H. Ding, H.M. Zhou, X.Q. Chen, J.C. Chen, M.K. Liu, Y.F. Zheng, Fabrication and Characterization of Elastomeric Polyester/Carbon Nanotubes Nanocomposites for Biomedical Application, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 11, 3126-3133 (2011)PDF
 
  •  Yanmei Chen, Tingfei Xi, Yufeng Zheng, Liang Zhou and Yizao Wan, In Vitro Structural Changes of Nano-Bacterial Cellulose immersed in Phosphate Buffer Solution, Journal of Biomimetics, Biomaterials and Tissue Engineering Vol.10 (2011) pp 55-66 PDF
 
  •  Feilong Nie, Yanbo Wang, Shicheng Wei, Yufeng Zheng and Shenggang Wang, In vitro Corrosion and Haemocompatibility of Bulk Nanocrystalline 304 Stainless Steel by Severe Rolling, Materials Science Forum Vols. 667-669 (2011) pp 1113-1118 PDF
 
  •  F. Guo, X.X. Xu, Z.Z. Sun, J.X. Zhang, Z.X. Meng,W. Zheng, H.M. Zhou, B.L. Wang,Y.F. Zheng, A novel amperometric hydrogen peroxide biosensor based on electrospun Hb-collagen compositeColloids and Surfaces B: Biointerfaces 86 (2011) 140-145 PDF
 
  •  F. L. Nie, S.G. Wang, Y.B. Wang, S.C. Wei and Y. F. Zheng, Corrosion resistance and in vitro biocompatibility evaluation of bulk nanocrystalline 304 stainless steel,Dental MaterialsVol.27, Issue 7, pp.677-683 (2011)PDF
 
  •  Y.F. Zheng, B.B. Zhang, B.L. Wang, Y.B. Wang, L. Li, Q.B. Yang, Introduction of antibacterial function into biomedical TiNi shape memory alloy by the addition of element AgActa Biomaterialia,Volume 7, Issue 6, June 2011, Pages 2758-2767 PDF
 
  •  LI JiaZHENG WeiZHENG YuFeng,  LOU Xia, Cell responses and hemocompatibility of g-HA/PLA composites. Sci China Life Sci, 2011, 54: 366-371 PDF
 
  •  X.X. Xu, J.X. Zhang, F. Guo, W. Zheng, H.M. Zhou, B.L. Wang, Y.F. Zheng, Y.B. Wang, Y. Cheng, X. Lou and B.Z. Jang, A Novel Amperometric Hydrogen Peroxide Biosensor with Enhanced Sensitivity based on Immobilized Hb in Pluronic P123-Nanographene Platelets Composite, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 84 (2011) 427-432PDF
 
  •  Yufeng Zheng, Xuenan Gu, Research Activities of Biomedical Mg alloys in ChinaJOM, Vol.63(4), pp.105-108 (2011) PDF
 
  •  Gary S.P. Cheung, E.W. Zhang and Y.F. Zheng, A numerical method for predicting the bending fatigue life of NiTi and stainless steel root canal instruments, International Endodontics Journal, 44, 357-361 (2011) PDF
 
  •  C.Y. Zheng, F.L. Nie, Y.F. Zheng, Y. Cheng, S.C. Wei, Liquan Ruan, R. Z. Valiev, Enhanced corrosion resistance and cellular behavior of ultrafine-grained biomedical NiTi alloy with a novel SrO-SiO2-TiO2 sol-gel coating, Applied Surface Science257 (2011) 5913–5918 PDF
 
  •  C.Y. Zheng, F.L. Nie, Y.F. Zheng, Y. Cheng, S.C. Wei, R. Z. Valiev, Enhanced in vitro biocompatibility of ultrafine-grained titanium with hierarchical porous surfaceApplied Surface Science257 (2011) 5634–5640 PDF
 
  •  F. Chen, Y.X. Tong, X.L. Lu, X. Wang, B. Tian, L. Li, Y.F. Zheng, C.Y. Chung, L.W. Ma, Effect of graphite addition on martensitic transformation and damping behavior of NiTi shape memory alloyMaterials Letters 65 (2011) 1073-1075PDF
 
  •  B. Tian, F. Chen, Y.X. Tong, L. Li, Y.F. Zheng, Y. Liu and Q.Z. Li, Phase transition of Ni-Mn-Ga alloy powders prepared by vibration ball milling, Journal of alloy and Compounds 509 (2011) 4563-4568 PDF
 
  •  X.N. Gu, W.R. Zhou, Y.F. Zheng, Y.Chen, S.P. Zhong, T.F. Xi and L.J. Chen, Corrosion fatigue behavior of two typical biomedical Mg alloys-AZ91D and WE43 in simulated body fluidActa Biomaterialia, 7 (2011) 1938 PDF
 
  •  X.N. Gu, N. Li, W.R. Zhou, Y.F. Zheng , X. Zhao, Q.Z. CaiLiquan Ruan, Corrosion resistance and surface biocompatibility of microarc oxidation coating on Mg-Ca alloy, Acta Biomaterialia, 7 (2011) 1880-1889 PDF
 
  •  Z.X. Meng, W. Zheng, H.M. Zhou, L. Li and Y.F. Zheng, Preparation of electrospun PLGA/Gelatin scaffold as drug delivery systemColloids and Surfaces B: Biointerfaces, 84 (2011) 97-102 PDF
 
 •  Y.J. Bai, Y.B. Wang, Y. Cheng, F. Deng, Y.F. Zheng, S.C. Wei, Comparative study on the corrosion behavior of TiNb and TMA alloys for dental application in various artificial solutionsMaterials Science & Engineering C 31 (2011) 702-711 PDF
 
 •  E.W. Zhang, Y.B. Wang, K.G. Shuai, F. Gao, Y.J. Bai, Y. Cheng, X.L. Xiong, Y.F. Zheng, S.C. Wei, In vitro and in vivo evaluation of SLA titanium surfaces with further alkali/hydrogen peroxide and heat treatments,Biomedical Materials6 (2011) 025001 PDF
 
 •  B.B. Zhang, B.L. Wang, L. Li and Y.F. Zheng, Corrosion behavior of Ti-5Ag alloy with and without thermal oxidization in artificial saliva solution, Dental Materials, 27 (2011) 214-220 PDF
 
 •  B. Liu and Y.F. Zheng, Effects of alloying elements (Mn, Co, Al, W, Sn, B, C and S) on biodegradability and in vitro biocompatibility of pure iron, Acta Biomaterialia, 7 (2011) 1407-1420 PDF
 
 •  J.Q. Wang, J.Y. Qin, X.N. Gu, Y.F. Zheng, H.Y. Bai, Bulk metallic glasses based on ytterbium and calcium, Journal of Non-Crystalline Solids 357 (2011) 1232-1234 PDF
 
•  E.W. Zhang, Gary S.P. Cheung and Y.F. Zheng, A mathematical model for describing the mechanical behavior of root canal instrumentsInternational Endodontics Jounral, 44, 72-76 (2011) PDF
 
•  Z.X. Meng, W. Zheng, L. Li, Y.F. Zheng, Fabrication, Characterization and Drug Release Behavior of Electrospun PLGA/Chitosan Nanofibrous ScaffoldMaterials Chemistry and Physics, 125 (2011) 606-611 PDF
 
•  Y.B. Wang, Y.F. Zheng, S. C. Wei and M. Li, In vitro study on Zr-based bulk metallic glass as potential biomaterial, Journal of Biomedical Materials Research B: Appl Biomater 96B: 34–46, (2011)PDF
 
•  B. LiuY.F. Zheng and Liquan Ruan, In vitro investigation of Fe30Mn6Si alloy as potential biodegradable metallic material, Materials Letters 65 (2011), pp. 540-543 PDF
 
•  Q.Y. Wang, Y.F. Zheng and Y. Liu, Microstructure, martensitic transformation and superelasticity of Ti49.6Ni45.1Cu5Cr0.3 shape memory alloyMaterials Letters, 65 (2011) 7477 PDF
 
2010 to top
 
•  F. L. Nie, B. Liu, Y. F. Zheng, S.C. Wei, C. Hu, G. Yang, Biocorrosion, cytotoxicity and hemocompatibility of bulk nanocrystalline pure iron, Biomedical Materials5 (2010) 065015 PDF
 
•  X.N. Gu, W.R. Zhou, Y.F. Zheng, Y.Chen, S.P. Zhong, T.F. Xi and L.J. Chen, Corrosion fatigue behavior of two typical biomedical Mg alloys-AZ91D and WE43 in simulated body fluidActa Biomaterialia, 6 (2010) 4605-4613 PDF
 
•  Z.X. Meng, Y.S. Wang, C. Ma, W. Zheng, L. Li and Y.F. Zheng, Electrospinning of PLGA/Gelatin Randomly-Oriented and Aligned Nanofibers as Potential Scaffold in Tissue Engineering, Materials Science and Engineering C, Volume 30, Issue 8, 12 October 2010, Pages 1204-1210)PDF
 
•  Fuqiu Ma, Xiliang Liu, Dong Liu, Li Li, Huafang Zhang, Yufeng Zheng, Effect of C2H2 flow rate on the Deposition of Ti-TiC-TiC/DLC gradient nano-composite film on NiTi alloy, International Journal of Modern Physics B, Vol.24, No.15-16, 2357-2362, (2010)PDF
 
•  M.H. Ding, B.L.Wang, L. Li and Y.F. Zheng, A study of TaxC1-x coatings deposited on biomedical 316L stainless steel by radio-frequency magnetron sputtering, Applied Surface Science, 257 (2010) 696-703 PDF
 
•  B. Tian, F. Chen, Y.X. Tong, L. Li, Y.F. Zheng and Y. Liu, The orientation dependence of transformation strain of Ni–Mn–Ga polycrystalline alloy and its composite with epoxy resin, Journal of Alloys and Compounds, Volume 505, Issue 2, 3 September 2010, Pages 680-684 PDF
 
•  B.L. Wang, L. Li and Y.F. Zheng, In vitro cytotoxicity and hemocompatibility studies of biomedical Ti-Nb, Ti-Nb-Zr and Ti-Nb-Hf biomedical shape memory alloys, Biomedical Materials5 (2010) 044102 PDF
 
•  E.W. Zhang, Gary S.P. Cheung, Y.F. Zheng, Influence of cross-sectional design and dimension on mechanical behavior of NiTi instruments under torsion and bending: A numerical analysis, Jounral of Endodontics, Volume 36, Issue 8, Pages 1394-1398, (2010) PDF
 
•  X.N. Gu, W.R. Zhou, Y.F. Zheng, Y. Liu and Y.X. Li, Degradation and cytotoxicity of lotus-type porous pure magnesium as potential tissue engineering scaffold material, Materials Letters, 64 (2010) 1871-1874 PDF
 
•  Z.X. Meng, W. Zheng, L. Li, and Y.F. Zheng, Fabrication and Characterization of Three-Dimensional PCL-MWCNTs Nanofibers Membrance by Electrospinning, Materials Science & Engineering C 30 (2010), pp. 1014-1021 PDF
 
•  Y.B. Wang, H.F. Li, Y.F. Zheng, S.C. Wei and M. Li, Correlation between corrosion performance and surface wettability in ZrTiCuNiBe bulk metallic glassesApplied Physics Letters96, 251909 (2010)PDF
 
•  W. Zheng, H.Y. Zhao, J.X. Zhang, H.M. Zhou, X.X. Xu, Y.F. Zheng, Y.B. Wang, Y. Cheng and B.Z. Jang, A Glucose/O2 Biofuel Cell base on Nanographene Platelet-Modified Electrodes, Electrochemistry Communications, 12 (2010) 869–871PDF
 
•  Xue-Nan GU, Yu-Feng ZHENG, A review on magnesium alloys as biodegradable materials, Front. Mater. Sci. China 2010, 4(2): 111–115PDF
 
•  X.N. Gu, W.R. Zhou, Y.F. Zheng, L.M. Dong, Y.L, Xi and D.L. Chai, Microstructure, mechanical property, bio-corrosion and cytotoxicity evaluations of Mg/HA composites, Materials Science and Engineering C (2010) 827-832 PDF
 
•  X.N. Gu, X.L. Li, W.R. Zhou, Y. Cheng and Y.F. Zheng, Microstructure, biocorrosion and cytotoxicity evaluations of rapid solidified Mg-3Ca alloy ribbion as biodegradable material, Biomedical Materials,  5 (2010) 035013PDF
 
•  H.F. Li, Y.B. Wang, Y. Cheng and Y.F. Zheng, Surface modification of Ca60Mg15Zn25 bulk metallic glass for slowing down its biodegradation rate in water solution, Materials Letters, 64 (2010) 14621464PDF
 
•  Y.F. Zheng and X.N. Gu, Y.L.Xi and D.L.Chai, In vitro biocorrosion and cytotoxicity of Mg/Ca composite, Acta Biomaterialia, Volume 6, Issue 5, May 2010, Pages 1783-1791  (2010)PDF
 
• F.L. Nie, Y. F. Zheng, Y.Cheng, S.C. Wei, R. Z. Valiev, In vitro studies on microcrystalline, nanocrystalline and amorphous Ni50.2Ti49.8 alloy fabricated by high pressure torsion, Materials Letters, Volume 64, Issue 8, 30 April 2010, Pages 983-986  (2010)PDF
 
• X.X. Xu, F.L. Nie, J.X. Zhang, W. Zheng, Y.F. Zheng, C. Hu and G. Yang, Corrosion and ion release behavior of ultra-fine grained bulk pure copper fabricated by ECAP in Hanks solution as potential biomaterial for contraception, Materials Letters, Volume 64, Issue 4, 28 February 2010, Pages 524-527PDF
 
• X.N. Gu, Y.F. Zheng, S.P. Zhong, T.F. Xi, J.Q. Wang and W.H. Wang, Biocorrosion and Cytotoxicity evalution of Mg-Zn-Ca bulk metallic glass, Biomaterials, Volume 31, Issue 6, February 2010, Pages 1093-1103PDF
 
2009 to top
 
• X.N. Gu, Y.F. Zheng and L.J. Chen, Influence of artificial biological fluid composition on the biocorrosion behavior of potential orthopedic Mg-Ca, AZ31 and AZ91 alloys, Biomedical Materials, 4 (2009) 065011PDF
 
• B.L. Wang, Y.F. Zheng and L.C. Zhao, Electrochemical corrosion behavior of biomedical Ti-22Nb and Ti-22Nb-6Zr alloys in saline medium, Materials and Corrosion, Volume 60, Issue 10, pp.788-794, (2009) PDF
 
• Chao Li, Yu-Feng Zheng, Xia Lou, Calcification capacity of porous pHEMA-TiO2 composite hydrogels, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, (2009) 20:2215–2222PDF
 
• Y. B. Wang, H.F. Li, Y. Cheng, S.C. Wei and Y.F. Zheng, Corrosion performance of a Nickel-free Fe-based bulk metallic glass in simulated body fluids, Electrochemistry Communications, 11 (2009) 2187-2190PDF
 
• X.N. Gu, W. Zheng, Y. Cheng and Y.F. Zheng, Study on alkaline-heat treated Mg-Ca alloy for the control of the biocorrosion rate, Acta Biomaterialia, Volume 5, Issue 7, Pages 2790-2799, (2009)PDF
 
• Fei Jiang, Yinong Liu, Hong Yang, Li Li, Yufeng Zheng, Effect of Ageing Treatment on the Deformation Behaviour of Ti-50.9at.%Ni, Acta Materialia, Vol.57, pp.4773-4781, (2009)PDF
 
• Xili Lu, Feng Chen, Weishu Li and Yufeng Zheng, Effect of Ce Addition on the Microstructure and Damping Properties of Cu-Al-Mn Shape Memory Alloys, Journal of Alloys and compounds, Volume 480, Issue 2, 8 July 2009, Pages 608-611PDF
 
• X.N. Gu, Y.F. Zheng, Q.X. Lan, Y. Cheng, Z.X. Zhang, T.F. Xi and D.Y. Zhang, Surface Modification of Mg-1Ca alloy to slow down its biocorrosion by Chitosan, Biomedical Materials, 4 (2009) 044109PDF
 
• Y. Zhou, Y.B. Wang, E.W. Zhang, Y. Cheng, X.L. Xiong, Y.F. Zheng, S.C. Wei, Alkali-heat-treatment of Low Modulus Biomedical TiNb Alloys, Biomedical Materials, 4 (2009) 044108PDF
 
• Enwei Zhang, Yanbo Wang, Fei Gao, Shicheng Wei and Yufeng Zheng, Enhanced bioactivity of sandblasted and acid-etched titanium surfaces, Advanced Materials Research, Vols. 79-82, pp 393-396, (2009)PDF
 
• Wei Han, Yuedan Wang and Yufeng Zheng, In vivo biocompatibility studies of nano TiO2 materials, Advanced Materials Research, Vols. 79-82, pp 389-392, (2009)PDF
 
• Yunxiang Tong, Feng Chen, Bing Tian, Li Li, Yufeng Zheng, Microstructure and martensitic transformation of Ti49Ni51-xHfx high temperature shape memory alloys, Materials Letters, Volume 63, Issue 21, pp.1869-1871, (2009)PDF
 
• Zhi-Jie Sun, Chang Chen, Ming-Zhen Sun, Chang-Hong Ai, Xi-Li Lu, Yu-Feng Zheng, Bao-Feng Yang, De-Li Dong,The application of poly (glycerol–sebacate) as biodegradable drug carrier, Biomaterials,Vol.30, pp.5209-5214, (2009)PDF
 
• B. Tian, F. Chen, Y.X. Tong, L. Li, Y.F. Zheng, Bending properties of epoxy resin matrix composites filled with Ni-Mn-Ga ferromagnetic shape memory alloy powders, Materials Letters, Volume 63, Issue 20, 15 August 2009, Pages 1729-1732, (2009)PDF
 
• B.L Wang, Y.F. Zheng and L.C. Zhao, Effects of Hf contents on electrochemical corrosion behavior of biomedical Ti-22Nb-xHf alloys in 0.9% NaCl solution, Materials and Corrosion, Volume 60, Issue 5, Date: May 2009, Pages: 330-335,(2009)PDF
 
• Y.B. Wang, Y.F. Zheng, Y. Liu, Effect of short-time direct current heating on phase transformation and superelasticity of Ti-50.8at.%Ni alloy, Journal of alloys and Compounds,  Vol.477, No.1-2, pp.764-767,(2009)PDF
 
• B. Tian, Y.X. Tong, F. Chen, L. Li, Y. Liu and Y.F. Zheng, Phase transformation of NiTi shape memory alloy powders prepared by ball milling, Journal of alloys and Compounds, Vol.477, No.1-2, pp.576-579,(2009)PDF
 
• Y.B. Wang and Y.F. Zheng, Corrosion Behaviour and Biocompatibility Evaluation of Low Modulus Ti-16Nb Shape Memory Alloy as Potential Biomaterial, Materials Letters, Vol.63, Issue 15, pp.1293-1295, (2009)PDF
 
• B.B. Zhang, Y.F. Zheng and Y. Liu, Effect of Ag on the corrosion behavior of Ti-Ag alloys in artificial saliva solutions, Dental Materials, Vol.25, issue.5, PP.672-677, (2009) PDF
 
• F. Chen, Y.X. Tong, B. Tian and Y.F. Zheng, Transformation behavior and shape memory effect of a CoAl alloy, International Journal of Modern Physics B, Vol.23, No.6&7, (2009), pp.1931-1936PDF
 
• Y.F. Zheng, R.Z. Li and Y.D. Wang, in vitro and in vivo biocompatibility studies of ZnO nanoparticles, International Journal of Modern Physics B, Vol.23, No.6&7, (2009), pp.1566-1571PDF
 
• H.Y. Zhao, W. Zheng, Z.X. Meng, H.M. Zhou, X.X. Xu, Z. Li and Y.F. Zheng, Bioelectrochemistry of Hemoglobin Immobilized on a Sodium Alginate-Multi Wall Carbon Nanotubes Composite Film, Biosensors and Bioelectronics, Vol.24 (2009) pp.2352-2357PDF
 
• H.M. Zhou, Q.F. Li, L. Li and Y.F. Zheng, A Ni/surface-modified diamond composite electroplating coating on superelastic NiTi alloy as potential dental bur design, Materials Science Forum Vols. 610-613 (2009) pp1339-1342PDF
 
• F.Q. Ma, X.L. Liu, D. Liu, L. Li, Y.F. Zheng, Effect of C2H2 flow rate on the Deposition of Zr-ZrC-ZrC/DLC gradient nano-composite film on biomedical NiTi alloy, Materials Science Forum Vols. 610-613 (2009) pp 1308-1311PDF
 
• Zhi-Jie Sun, Lan Wu, Wei Huang, Xiao-Lan Zhang, Xi-Li Lu, Yu-Feng Zheng, Bao-Feng Yang, De-Li Dong, The influence of lactic on the properties of Poly (glycerol–sebacate–lactic acid) Materials Science and Engineering: C, Volume 29, Issue 1, 1 January 2009, Pages 178-182 (2009) PDF
 
• Xuenan Gu, Yufeng Zheng, Yan Cheng, Shengping Zhong and Tingfei Xi, In vitro corrosion and biocompatibility of binary magnesium alloys, Biomaterials Vol.30, pp.484-498 (2009)PDF
 
1998-2008 to top
 
• Y.F. Zheng, D. Liu, X.L. Liu and L. Li, Ti-TiC-TiC/DLC gradient nano-composite film on the biomedical NiTi alloy, Biomedical Materials, 3 (2008) 044103
 
• B. Tian, F. Chen, Y. Liu, Y.F. Zheng, Effect of ball milling and post-annealing on magnetic properties of Ni49.8Mn28.5Ga21.7 alloy powders,  Intermetallics, Vol.16, pp. 1279-1284 (2008)
 
• L. Li, F.T. Zi and Y.F. Zheng, Fluorocarbon coatings on NiTi alloy orthodontic arch wires, Applied Surface Science, Vol.255, pp.432-434, (2008)
 
• Zhi-jie Sun, Lan Wu, Xi-li Lu, Zhao-Xu Meng, Yu-feng Zheng and De-Li Dong, The characterization of mechanical and surface properties of Poly(glycerol-sebactate-latic acid) during degradation in PBS, Applied Surface Science, Vol.255, pp.350-352, (2008)
 
• Y.F. Zheng, D. Liu, X.L. Liu and L.Li, Enhanced corrosion resistance of Zr coating on biomedical NiTi alloy prepared by plasma immersion ion implantation and deposition, Applied Surface Science, Vol.255, pp.512-514, (2008)
 
• W. Zheng, Y.Q. Chen and Y.F. Zheng, Direct Electron Transfer between Hemoglobin and Chitosan-Carbon Nanotubes modified electrode for Biosensor, Applied Surface Science, Vol.255, pp.571-573, (2008)
 
• J. Li , X.L.Lu and Y.F. Zheng, Effects of surface modified hydroxyaptite on the property improvement of HA/PLLA composite, Applied Surface Science, Vol.255, pp.494-497, (2008)
 
• Xili Lu, Xiuqian Lv, Zhijie Sun and Yufeng Zheng, Nanocomposites of poly(L-lactide) and surface-grafted TiO2 nanoparticles: synthesis and characterization, European Polymer Journal, Volume 44, Issue 8, Pages 2476-2481, (2008)
 
• REN Chao-chao, BAI Yu-xing, WANG Hong-mei, ZHENG Yu-feng and LI Song, Phase transformation analysis of varied nickel-titanium orthodontic wires,  Chinese Medical Journal Vol.121(20), pp.2060-2064 (2008)
 
• Y.F. Zheng, Q.Y. Wang and L. Li, The electrochemical behavior and surface analysis of. Ti49.6Ni45.1Cu5Cr0.3 alloy for orthodontic usage, Journal of Biomedical Materials Research: Part B – Applied Biomaterials, Vol86B, Issue 2, pp.335-340, (2008)
 
• W. Zheng, J. Li and Y.F. Zheng, Preparation of Poly(L-lactide) and Its Application in Bioelectrochemistry, Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol.621, pp. 69-74, (2008)
 
• Q.Y. Wang and Y.F. Zheng, The electrochemical behavior and surface analysis of Ti50Ni47.2Co2.8 alloy for orthodontic use, Dental Materials,Vol.24, September 2008, Pages 1207-1211, (2008)
 
• W. Han, Y.D. Wang and Y.F. Zheng, In vitro biocompatibility study of nano TiO2 materials, Advanced Materials Research, Vols. 47-50pp. 1438-1441, (2008)
 
• W. Zheng H.M. Zhou, Y.F. Zheng and N. Wang, A comparative study on electrochemistry of laccase at two kinds of carbon nanotubes and its application for biofuel cell, Chemical Physics Letters,  Vol.457, Issues 4-6, pp.381-385, (2008)
 
• B. Tian, F. Chen, Y. Liu and Y.F. Zheng, Phase Transformation Behavior and Magnetic Property of Ni49.8Mn28.5Ga21.7 Ferromagnetic Shape Memory Alloy Particles Prepared by Ball Milling, Materials Letters, Vol. 62/17-18 pp. 2851-2854, (2008)
 
• B.L. Wang, Y.F. Zheng and L.C. Zhao, Effect of Sn Content on the Microstructure, Phase Constitution and Shape Memory Effect of Ti-Nb-Sn Alloys, Materials science and Engineering A,Vol.486, pp.146-151, (2008)
 
• Y.G. Song, W.S. Li, L. Li and Y.F. Zheng, The Influence of Laser Welding Parameters on the Microstructure and Mechanical Property of the As-jointed NiTi Alloy Wires, Materials Letters, Vol.62, pp.2325-2328, (2008)
 
• W. Zheng, J. Li and Y.F. Zheng, An Amperometic Biosersor based on Immobilization of Hemoglobin in Poly(ε-caprolatone) Film and its Application, Biosensors and Bioelectronics, Vol.23, pp.1562-1566, (2008)
 
• Fei Jiang, Li Li, Yufeng Zheng, Hong Yang and Yinong Liu, Cyclic Ageing of Ti-50.8at.%Ni Alloy, Intermetallics, Vol.16, pp.394-398, (2008)
 
• Y.F. Zheng, X.L. Liu and H.F. Zhang, Properties of Zr-ZrC-ZrC/DLC gradient films on TiNi alloy by the PIIID technique combined with PECVD, Surface and Coating Technology, Vol.202, pp.3011-3016, (2008)
 
• Yufeng Zheng, Fei Jiang, Li Li, Hong Yang and Yinong Liu, Effect of Aging Treatment on the Transformation Behaviour of Ti-51.0at.%Ni Alloy, Acta Materialia, Vol.56, issue 4, PP.736-745, (2008)
 
• Zijian Li, Xuenan Gu, Siqin Lou and Yufeng. Zheng, The development of binary Mg-Ca alloys for use as biodegradable materials within bone. Biomaterials, Vol.29,pp.1329-1344 (2008)
 
• W. Zheng, Y.F. Zheng, K.W. Jin, and N. Wang, Direct Electrochemistry and Electrocatalysis of Hemoglobin Immobilized in TiO2 Nanotube Films, Talanta, Vol.74, (2008) 1414-1419
 
• Y.B. Wang, Y.F. Zheng, The Microstructure and Shape Memory Effect of Ti-16at.%Nb Alloy, Materials Letters,Vol.62, pp.269-272, (2008)
 
• Feng Chen, Bing Tian, Li Li, Yufeng Zheng, Phase transformation and microstructure of Ni–Mn–Ga ferromagnetic shape memory alloy particles. Phys. Scr. T. 129 (2007): 227-2302.
 
• Y.F. Zheng and Y.B. Wang, Microstructure and mechanical properties and corrosion behaviour of TiMoSn alloy, Key Engineering Materials,Vol.348-349, pp.281-284, (2007)
 
• W. Zheng and Y.F. Zheng, Gelatin-Functionalized Carbon Nanotubes for the Bioelectro-chemistry of Hemoglobin, Electrochemistry Communications, Vol.9, pp.1619-1623 (2007)
 
• Y. Cheng and Y. F. Zheng, Surface characterization and mechanical property of TiN/ Ti coated NiTi alloy by PIIID, Surface and Coating Technology, Volume 201, Issue 15 , 23 April 2007, Pages 6869-6873
 
• H. F. Zhang, Y. Cheng, Y. F. Zheng, Modification of biomedical NiTi shape memory alloy by TiC/Ti films using PIIID, Surface and Coating Technology, Volume 201, Issue 15 , 23 April 2007, Pages 6857-6860
 
• Y. Cheng and Y. F. Zheng, Characterization of TiN, TiC and TiCN coatings on Ti-50.6 at.%Ni alloy deposited by PIII&D technique, Surface and Coating Technology, Vol.201, pp.4909-4912, (2007)
 
• Z. Y. Gao, Y. Wu, Y. X. Tong, W. Cai, Y. F. Zheng and L. C. Zhao, Effect of aging on transformation behavior and shape memory effect of a CuAlNb high temperature shape memory alloy, Journal of Materials Science,Vol.41, No.18,pp.6165-6167, (2006)
 
• W. Cai, X.L. Meng, Y.F. Zheng, J.X. Zhang and L.C. Zhao, Interface structure and mobility in martensites of shape memory alloys, Materials Science and Engineering A , Volumes 438-440, pp.900-904, (2006)
 
• X. Gao, W. Cai, Y.F. Zheng and L.C. Zhao, Martensitic transformation and microstructure in Nb-Ru-Fe shape memory alloys, Materials Science and Engineering A , Volumes 438-440, pp.862-864, (2006)
 
• X. L. Meng, W.Cai, Y.F. Zheng and L.C. Zhao, Phase transformation and precipitation in aged TiNiHf high temperature shape memory alloys, Materials Science and Engineering A , Volumes 438-440, pp.666-670, (2006)
 
• Y. Cheng and Y. F. Zheng, Surface and electrochemical studies of biomedical NiTi alloy coated with TiN by PIII&D, Materials Science and Engineering A , Volumes 438-440, pp.1146-1149, (2006)
 
• Y.F. Zheng, C.Li, C.J. Li, W. Cai and L.C. Zhao, Surface Characteristics and Biological Properties of Paclitaxel-emdedding PLGA-coated TiNi Alloy, Materials Science and Engineering A , Volumes 438-440, pp.1119-1123, (2006)
 
• Y.F. Zheng, B.L. Wang, J.G. Wang, C. Li and L.C. Zhao, The corrosion behavior of Ti-Nb-Sn shape memory alloys in different simulated solutions, Materials Science and Engineering A , Volumes 438-440, pp.891-895, (2006)
 
• C. Li, Y.F. Zheng and L.C. Zhao, Electrochemical corrosion behavior of Ti-Ni-Nb alloy, Materials Science and Engineering A , Volumes 438-440, pp.504-508, (2006)
 
• Y. Cheng and Y. F. Zheng, Effect of pulse negative bias voltage on the deposition of TiN coatings on shape memory NiTi alloy by PIIID, Thin Solid Films , Vol.515, Issue 4, pp.1358-1363
 
• Y. Cheng and Y. F. Zheng, Formation of TiN films on biomedical NiTi shape memory alloy by PIIID, Materials Science and Engineering A , Vol.434, Issue 1-2, pp.99-104
 
• Y. Cheng and Y. F. Zheng, A study of ZrN/Zr coatings deposited on NiTi alloy by PIIID technique, IEEE Transactions on Plasma Science , Vol.34, No.4, pp.1105-1108, (2006)
 
• Y. Cheng, W. Cai, H. T. Li, Y. F. Zheng, Surface modification of NiTi alloy with tantalum to improve its biocompatibility and radiopacity, Journal of Materials Science , Vol.41, pp.4961-4964, (2006)
 
• Y. Cheng and Y. F. Zheng, Influence of negative voltage on the structure and properties of DLC films deposited on NiTi alloys by PBII, Journal of Materials Science , Vol.41, pp.4179-4183, (2006)
 
• Yinong Liu, Yufeng Zheng, Abdus Mahmud and Jamaluddin Laeng, Transformation Cyclic Damage of Near-equiatomic Ni-Ti, Key Engineering Materials , Vol.325, pp.1173-1176, (2006)
 
• Y.F. Zheng and B.L. Wang, The Corrosion Behavior of a Beta Titanium Alloy in different Simulated Body Solutions, Key Engineering Materials ,Vol.325, pp.695-698, (2006)
 
• F. Chen, W. Cai, L.C. Zhao and Y.F. Zheng, Mechanical properties and fracture analysis of Mn-rich Ni-Mn-Ga polycrystalline alloys, Key Engineering Materials , Vol.325, pp.691-694, (2006)
 
• X.X. Xu, L.Li and Y.F. Zheng, Synthesis and characterization of Magnetic Nanoparticles and Reinforcement in Polyurethane Film, Key Engineering Materials , Vol.324, pp.659-662, (2006)
 
• B.L. Wang, Y.B. Wang, L. Li and Y.F. Zheng, Microstructure, Mechanical Property and Corrosion Resistance of Ti-Nb Alloys, Key Engineering Materials , Vol.324, pp.655-658, (2006)
 
• Y. Cheng and Y. F. Zheng, Effect of N2/Ar gas flow ratio on the deposition of TiN/Ti coatings on NiTi shape memory alloy by PIIID, Materials Letters , Vol. 60 Issue 17/18, pp.2243-2247, (2006)
 
• C. Li and Y.F. Zheng, The electrochemical behavior of a Ti 50 Ni 47 Fe 3 shape memory alloy, Materials Letters , Vol.60, pp. 1646-1650, (2006)
 
• X.J. Xu and Y.F. Zheng, Comparative Study of Torsional and Bending Properties for Six Models of Nickel-Titanium Root Canal Instruments with Different Cross-Sections, Journal of Endodontics , Vol.32, No.4, pp.372-375, (2006)
 
• Y. Cheng and Y. F. Zheng , Deposition of DLC Coating on TiNi alloys by Plasma Based Ion Implantation to Improve Surface Properties, Surface and Coating Technology ,Vol.200, pp 4543-4548, (2006)
 
• J. Yin, W. Cai, Y. Zheng, L. Zhao, Effect of Pt film thickness on PtSi formation and film surface morphology, Surface and Coating Technology , Vol.198, pp.329-334, (2005)
 
• F. Chen, H.B. Wang, Y.F. Zheng, W. Cai and L.C. Zhao, Effect of Fe addition on transformation temperatures and hardness of NiMnGa magnetic shape memory alloys, Journal of Materials Science , Vol.40, pp.219-221, (2005)
 
• Y. Cheng, W. Cai, Y. F. Zheng, H. T. Li, L. C. Zhao. Surface Characterization and Immersion Test of TiNi Alloy Coated with Ta, Surface and Coatings Technology , Vol.190, pp.428-433, (2005)
 
• L.C. Zhao, Y.F. Zheng, W. Cai, Study of deformation micromechanism in cold-deformed TiNi based alloys, Intermetallics , Vol.13, pp.281-288, (2005)
 
• Chunjiang Li, Yufeng Zheng and Liancheng Zhao , Heating NiTi Stent in Magnetic Fields and the Thermal Effect on Smooth Muscle Cells , Key Engineering Materials , Vol.288-289, pp.578-582, (2005)
 
• Chunjiang Li, Yufeng Zheng , Chao Li and Liancheng Zhao , The Studies on Bio - compatibility of Self-Expanding NiTi Stent and Apoptosis of Smooth Muscle Cells after Stenting , Key Engineering Materials , Vol.288-289, pp.587-590, (2005)
 
• Yufeng Zheng, Chao Li , Chen Huang and Liancheng Zhao , Torsion Property and Cyclic Fatigue Fracture Behavior of Nickel-Titanium Endodontic Instruments , Key Engineering Materials , Vol.288-289, pp.603-606, (2005)
 
• W. Cai, Y. Cheng, Y.F. Zheng, H.T. Li, Z.Y. Gao, L.C. Zhao. Biomedical properties of tantalum coatings prepared by multi arc ion-plating , Materials Science Forum , Vols. 475-479, (2005), pp.2349-2352
 
• W. Cai, Y.F. Zheng, X.L. Meng and L.C. Zhao, Superelasticity in TiNi alloys and its applications in smart systems, Materials Science Forum , Vols. 475-479, (2005), pp.1915-1920
 
• Y. Cheng, W. Cai, H. T. Li, Y. F. Zheng, L. C. Zhao. Surface Characteristics and Corrosion Resistance Properties of TiNi Shape Memory Alloy Coated with Ta. Surface and Coating Technology , Vol.186, pp.346-352, (2004)
 
• X. L. Meng, Y. F. Zheng, W. Cai and L. C. Zhao, Two-way shape memory effect of a TiNiHf high temperature shape memory alloy, Journal of Alloys and Compounds , Vol. 372, pp.180-186, (2004)
 
• X. Gao, Y.F. Zheng, W. Cai, L.C. Zhao, Microstructure and mechanical behavior of TaRu shape memory alloy, Journal of Materials Science & Technology , Vol. 20, No. 1, pp 97-99, (2004)
 
• X. L. Meng, W. Cai, Y. F. Zheng, Y. B. Rao and L.C. Zhao, Two-way Shape Memory Effect Induced by Martensite Deformation and Stabilization of Martensite in Ti 36 Ni 49 Hf 15 High Temperature Shape Memory Alloy, Materials Letters , 2003, Vol.57, (2003), pp. 4206-4211
 
• W. Cai, J.X. Zhang, Y.F. Zheng and L.C. Zhao Structure and Mobility of Martensite Variant Interfaces in a CuZnAl shape memory alloy, Journal De Physique IV , Vol.112, pp. 519-522, (2003)
 
• Y.F. Zheng, W. Cai and L.C. Zhao, The Role of (001) Microtwinning Played During the Deformation of Stress Induced Martensite in Ti-Ni-Nb Shape Memory Alloy, Journal De Physique IV , Vol.112, pp. 743-746 , (2003)
 
• H.Y. Peng, N. Wang, X.T. Zhou, Y.F. Zheng , C.S. Lee, S.T. Lee, Control of growth orientation of GaN nanowires, Chemical Physics Letters , 359 (3-4): 241-245 JUN 20 (2002)
 
• L.H. Liu, X.L. Meng, W. Cai, Y.F. Zheng, Y.X. Tong, L.C. Zhao and L.M. Zhou, Stress-induced martensitic transformation and microstructure of a Ti 36 Ni 49 Hf 15 High Temperature shape memory alloy, Materials Science Forum , Vols. 394-395, pp. 447-450, (2002).
 
• L.H. Liu, H. Yang, L.M. Wang and Y.F. Zheng, Recent development of the SMA industry in China, Materials Science Forum , Vols. 394-395, pp. 297-300, (2002).
 
• L.C. Zhao, W. Cai and Y.F. Zheng, Microstructural evolution and deformation micromechanism of cold deformed TiNi-based alloys, Materials Science Forum , Vols. 394-395, pp. 185-192, (2002).
 
• Y.F. Zheng and B.M. Huang, Superelastic and thermally activated TiNi alloys and their applications in dentistry, Materials Science Forum , Vols. 394-395, pp. 57-60, (2002).
 
• X.L. Meng, W. Cai, Y. F. Zheng, Y. X. Tong, L. C. Zhao and L. M. Zhou, “Stress-induced Martensitic Transformation Behavior of a Ti-Ni-Hf High Temperature Shape Memory Alloy”, Materials Letters . Vol 55, 1-2, 111-115 (2002)
 
• X.L. Meng, W. Cai, L.M. Wang, Y.F. Zheng, L.C. Zhao and L.M. Zhou, “Microstructure of Stress-induced Martensite in a Ti-Ni-Hf High Temperature Shape Memory Alloy”, Scripta Materialia , Vol 45, 10,  1177-1182 (2001)
 
• Y.H. Tang, P. Zhang, P.S. Kim, T.K. Sham, Y.F. Hu, X.H. Sun, N.B. Wong, M.K. Fung, Y.F. Zheng , C.S. Lee, S.T. Lee, Amorphous carbon nanowires investigated by near-edge-x-ray-absorption-fine-structure, Applied Physics Letters , 79 (23): 3773-3775 DEC 3 (2001)
 
• W.S. Shi, Y.F. Zheng , N. Wang, C.S. Lee and S.T. Lee, A general synthetic route to III-V compound semiconductor nanowires, Advanced Materials , 13 (8): 591-+ APR 18 (2001)
 
• W.S. Shi, Y.F. Zheng , N. Wang, C.S. Lee and S.T. Lee, Oxide-assisted growth and optical characterization of gallium-arsenide nanowires, Applied Physics Letters , 78 (21): 3304-3306 MAY 21 (2001)
 
• W.S. Shi, Y.F. Zheng , N. Wang, C.S. Lee and S.T. Lee, Synthesis and microstructure of gallium phosphide nanowires, Journal of Vacuum Science and Technology B , 19 (4): 1115-1118 JUL-AUG (2001)
 
• W.S. Shi, Y.F. Zheng , N. Wang, C.S. Lee and S.T. Lee, Microstructures of gallium nitride nanowires synthesized by oxide-assisted method, Chemical Physics Letters , 345 (5-6): 377-380 SEP 21 (2001)
 
• Y.H. Tang, Y.F. Zheng , C.S. Lee, N. Wang and S.T. Lee, Carbon Monoxide Assisted Growth of Carbon Nanotubes, Chemical Physics Letters , 342 (3-4): 259-264 JUL 13 (2001)
 
• Y.F. Zheng, L.C. Zhao and H.Q. Ye, HREM Studies of Twin Boundary Structure in Deformed Martensite in the Cold Rolled TiNi Shape Memory Alloy, Materials Science & Engineering A , Vol.297, No.1-2, pp.185-196, (2001)
 
• L.M. Wang, Y.F. Zheng, W. Cai, X.L. Meng and L.C. Zhao, “Effect of thermal cycling under load on martensite transformation and two-way shape memory effect in a TiNi alloy”, Journal of Materials Science & Technology , 17(2), pp.263-266, (2001)
 
• J.H. Yin, M.C. Li, Y.F. Zheng, Z. Wang, W. Cai, P.L. Wang and L.C. Zhao, “Effect of Annealing Temperature on the Formation of Silicides and the Surface Morphologies of PtSi Films”, Journal of Materials Science & Technology , 17(1), (2001)39-40
 
• W.H. Wang, F.X. Hu, J.L. Chen, Y.X. Li, Z. Wang, Z.Y. Gao, Y.F. Zheng, L.C. Zhao, G.H. Wu, and W.S. Zhan, Magnetic properties and structural phase transformations of NiMnGa alloys, IEEE Transcations Magnetics 37(2001)3715
 
• X.H. Fan, L. Xu, C.P. Li, Y.F. Zheng, C.S. Lee, S.T. Lee, Effects of ambient pressure on silicon nanowire growth, Chemical Physics Letters , 334: (4-6) 229-232 FEB 9 (2001)
 
• W.H. Wang, J.L. Chen, S.X. Gao, G.H. Wu, Z. Wang, Y.F. Zheng, L.C. Zhao and W.S. Zhan, Effect of low dc magnetic field on the premartensitic phase transition temperature of ferromagnetic Ni 2 MnGa single crystals, Journal of Physics - Condensed Matter 13 (11): 2607-2613 MAR 19 (2001)
 
• W.H. Wang, G.H. Wu, J.L. Chen, S.X. Gao, W.S. Zhan, Z. Wang, Z.Y. Gao, Y.F. Zheng, L.C. Zhao, Magnetic field-controlled shape memory in Ni 52.5 Mn 23.5 Ga 24 single crystals, Advanced Engineering Materials 3 (5): 330-333 , (2001)
 
• W.H. Wang, G.H. Wu, J.L. Chen, C.H. Yu, , Z. Wang, Y.F. Zheng, L.C. Zhao and W.S. Zhan, Effect of internal stress and bias field on the transformation strain of the Heusler alloy Ni 52 Mn 24.4 Ga 23.6 , Journal of Physics - Condensed Matter 12(2000) 6287
 
• W.S. Shi, Y.F. Zheng, H.Y. Peng, N. Wang, C.S. Lee, S.T. Lee, Laser ablation synthesis and optical characterization of silicon carbide nanowires, Journal of the American Ceramic Society, 83: (12) 3228-3230 DEC (2000)
 
• H.Y. Peng, X.T. Zhou, N. Wang, Y.F. Zheng, L.S. Liao, W.S. Shi, C.S. Lee, S.T. Lee, Bulk-quantity GaN nanowires synthesized from hot filament chemical vapor deposition, Chemical Physics Letters , 327: (5-6) 263-270 SEP 15 (2000)
 
• Y.H. Tang, Y.F. Zheng, C.S. Lee, S.T. Lee, A simple route to annihilate defects in silicon nanowires, Chemical Physics Letters, 328: (4-6) 346-349 OCT 6 (2000)
 
• W.S. Shi, H.Y. Peng, Y.F. Zheng, N. Wang, N.G. Shang, Z.W. Pan, C.S. Lee, S.T. Lee, Synthesis of large areas of highly oriented, very long silicon nanowires, Advanced Materials , 12: (18) 1343-1345 , SEP 15 (2000)
 
• H.Y. Peng, N. Wang, Y.F. Zheng, Y. Lifshitz, J. Kulik, R.Q. Zhang, C.S. Lee and S.T. Lee, “Smallest Diameter Carbon Nanotubes”, Applied Physics Letters , Vol.77, No.18, PP.2831-2833, (2000)
 
• P.L. Wang, J.H. Yin, W.B. Sheng, Y.F. Zheng, L.C. Zhao and D.M. Xu, Effect of Deposition and Treatment Conditions on Growth of Nanometre PtSi Heterostructure, Journal of Vaccum Science & Technology B , 16(5), (2000).
 
• X.L. Meng, Y.F. Zheng, Z. Wang and L.C. Zhao, Shape Memory Properties of the Ti 36 Ni 49 Hf 15 High Temperature Shape Memory Alloy, Materials Letters , Vol.45, (AUG) pp.128-132, (2000)
 
• W.H. Wang, G. H. Wu, J.L. Chen, C.H. Yu, S.X. Gao, W.S. Zhan, Z. Wang, Z. Y. Gao, Y.F. Zheng, L.C. Zhao, Stress-free two-way thermoelastic shape memory and field-enhanced strain in Ni 52 Mn 24 Ga 24 single crystals, Applied Physics Letters , Vol.77 (20): 3245-3247, (2000)
 
• C.H. Yu, W.H. Wang, J.L. Chen, G.H. Wu, F.M. Yang, N. Tang, S.R. Qi, W.S. Zhan, Z. Wang, Y.F. Zheng and L.C. Zhao, Magnetic-field-induced strains and magnetic properties of Heusler alloy Ni 52 Mn 23 Ga 25 , Journal of Applied Physics , Vol.87, No.9, pp. 6292-6294, (2000)
 
• Y.F. Zheng, L.C. Zhao and H.Q. Ye, HREM studies on the microstructure of severely cold-rolled TiNi alloy after reverse martensitic transformation, Materials Science Forum , Vols. 327-328, pp. 159-162, (2000).
 
• Y. F. Zheng, W. Cai, J.X. Zhang, L. C. Zhao and H.Q. Ye, Microstructural Evolution inside the Stress Induced Martensite Variant in a Ti-Ni-Nb Shape Memory Alloy, Acta Materialia , Vol. 48, No.6 (APR) , PP. 1409-1425, (2000).
 
• X.L. Meng, Y.F. Zheng, Z. Wang and L.C. Zhao, Effect of Aging on the Phase Transformation and Mechanical Behavior of Ti 36 Ni 49 Hf 15 High Temperature Shape Memory Alloy, Scripta Materialia , Vol. 42, No.4 (JAN) , PP. 341-348, (2000).
 
• Y. F. Zheng, B.M. Huang, J.X. Zhang and L. C. Zhao, The Microstructure and Linear Superelasticity of Cold Drawn TiNi Alloy, Materials Science & Engineering A , Vol. 279, No.1-2 (FEB) , PP.25-35, (2000).
 
• G. H. Wu, C. H. Yu, L. Q. Meng, J. L. Chen, F. M. Yang, S. R. Qi, W. S. Zhan, Z. Wang, Y. F. Zheng and L. C. Zhao, Giant magnetic-field-induced strains in Heusler alloy NiMnGa with modified composition, Applied Physics Letters , Vol.75, No.19, PP.2990-2992, (1999)
 
• Y. F. Zheng, L. C. Zhao and H. Q. Ye, HREM studies on the interface structure of deformed stress induced martensite variants in a Ti-Ni-Nb shape memory alloy, Materials Science & Engineering A , Vol. 273-275, pp. 271-274, (1999).
 
• Y. F. Zheng, J.X. Zhang, L. C. Zhao and H. Q. Ye, HREM Studies On the Microstructure of Severely Cold-Rolled TiNi Alloy after Reverse Martensitic Transformation, Materials Letters , Vol. 41, No.1, pp.9-15, (1999)
 
• J.X. Zhang, Y.F. Zheng, Y.C. Luo, L.C. Zhao, The Substructure and Boundary Structure of the Deformed 18R Martensite in a Cu-Zn-Al Alloy, Acta Materialia , Vol. 47, No.12, pp.3497-3506, (1999).
 
• Y.Q. Wang, Y.F. Zheng, W. Cai and L.C. Zhao, The Tensile Behavior of Ti 36 Ni 49 Hf 15 High Temperature Shape Memory Alloy, Scripta Materialia , Vol.40, pp.1327-1331, (1999).
 
• J.X. Zhang, Y.F. Zheng, L.C. Zhao, The Structure and Mobility of Intervariant Boundaries in 18R Martensite in a Cu-Zn-Al Alloy, Acta Materialia , Vol. 47, No.7, pp.2125-2141, (1999).
 
• J.X. Zhang, Y.F. Zheng, W. Cai, L.C. Zhao, High Resolution Electron Microscope Observation of Non-basal Planar Defects in 18R Martensite in a Cu-Zn-Al Alloy, Journal of Materials Science Letters , Vol.17, No. 19, pp.1657-1660, (1998).
 
• J.X. Zhang, Y.F. Zheng, B.M. Huang, W. Cai, L.C. Zhao, Characteristics of the A/D Type Twin Boundary in 18R Martensite in a Cu-Zn-Al Alloy, Materials Science & Engineering A , A251, pp.150-156, (1998).
 
• Y.F. Zheng, W. Cai, J.X. Zhang, Y.Q. Wang, L.C. Zhao and H.Q. Ye, High Resolution Electron Microscopy Study on the Substructure of Ti-Ni-Hf B19' Martensite, Materials Letters , Vol. 36, pp.142-147, (1998).
 
• J.X. Zhang, Y.F. Zheng, W. Cai, L.C. Zhao, The Mobility of Various Intervariant Interfaces in 18R Martensite in a Cu-Zn-Al Alloy Part II Some Theoretical Considerations, Journal of Materials Science & Technology , Vol. 14, No.4, pp.349-352, (1998).
 
• J.X. Zhang, W. Cai, Y.F. Zheng, L.C. Zhao, The Mobility of Various Intervariant Interfaces in 18R Martensite in a Cu-Zn-Al Alloy Part I in Situ Observation, Journal of Materials Science & Technology , Vol. 14, No.3, pp.251-254, (1998).
 
• J.X. Zhang, W. Cai, Y.F. Zheng, L.C. Zhao, Type II Twin and its Deformation Characteristics in 18R Martensite in a Cu-Zn-Al Alloy, Materials Letters , Vol.34, pp.351-355, (1998).
 
• J.X. Zhang, Y. F. Zheng, W. Cai, L.C. Zhao, High Resolution Electron Microscope Observation of Two Kinds of Intervariant Boundaries in 18R Martensite in a Cu-Zn-Al Alloy, Journal of Materials Science Letters, Vol.17, pp.395-397, (1998).
 
• Y. F. Zheng, W. Cai, Y.Q. Wang, Y.C. Luo and L.C. Zhao, Effects of Heat Treatment on Transformation Temperature and Microstructure of Ni-Ti-Nb Alloy, Journal of Materials Science & Technology , Vol. 14, No.1, pp. 37-40, (1998).
 
• Y.F. Zheng, L.C. Zhao and H.Q. Ye, HREM Study on the Intervariant Structure of Ti-Ni-Hf B19' Martensite, Scripta Materialia , Vol. 38, No.8, pp.1249-1253, (1998).